default_mobilelogo

MONOGRAFIE:

BRYLL G. Badania formalne nad logiką stoicką, Warszawa 1998.

BUDZANOWSKA D., Cztery cnoty władcy w „De clementia” Seneki Młodszego, Warszawa 2012.

CHRISTENSEN J., Esej o jedności filozofii stoickiej, tłum. M. Bardel, Warszawa 2004.

DUSZYŃSKA B., Zasady somatologii stoickiej, Poznań 1948 (Warszawa 2001)

ELZENBERG H. Marek Aureliusz. Z historii i psychologii etyki, Lwów-Warszawa 1922 oraz w: H. Elzenberg „Z historii filozofii”, Kraków 1995).

GRIMAL P., Seneka, tłum. J.R. Kaczyński, Warszawa 1994.

JOACHIMOWICZ L. Seneka, Warszawa 1977 (20032).

MATES B. Logika stoików, tłum. A. Kruk, Warszawa 1971.

STRÓŻYŃSKI, Filozofia jako terapia w pismach Marka Aureliusza, Plotyna i Augustyna, Poznań 2014.

SZYMAŃSKI M. Dialectica Ciceronis Adama Burskiego. Problemy warsztatu filologicznego renesansowego badacza logiki stoickiej, Warszawa 1988.

WYSZOMIRSKI S. Pojęcie 'arete' w etyce stoi starszej i średniej, Toruń 1997.

ARTYKUŁY:

ASMIS E., Stoicyzm Marka Aureliusza [w:] „Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza”, (red.) K. Marulewska, Warszawa 2010.

BABIŃSKI M., Etyczne aspekty «actio» i «contemplatio» u Seneki Młodszego, Vox Patrum 6 (1986).

BANICKI K., Stoicka koncepcja wartości a psychopatologia. Czy ideał apatii ma charakter neurotyczny?, Diametros 10 (2006).

BŁASZCZYK I., Rozważania pedagogiczne Seneki a ideał stoickiego władcy w traktacie „De clementia”, Biuletyn Historii Wychowania 1–2 (1997).

BRYLL G., KOSTRZYCKA Z., „Tematy” stoickie [w:] „Studia z filozofii i logiki”, C. Gorzka, R. Jadczak (red.), Toruń 1997.

BUDZANOWSKA D., Sprawiedliwość a władca w pismach filozoficznych Seneki, Vox Patrum 38–39 (2000).

BUDZANOWSKA D., Iustitia — cnota sprawiedliwości w dialogach i listach filozoficznych Seneki Młodszego, Studia Bobolanum 2 (2006).

BUDZANOWSKA D., Seneka Młodszy o cnocie męstwa — fortitudo, czyli o pokonywaniu strachu i cierpienia, Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów 3 (2009).

BUDZANOWSKA D., Być roztropnym, czyli przewidywać. Z myśli filozoficznej Seneki Młodszego o cnocie, Colloquia Litteraria 8–9 (2010).

BUDZANOWSKA D., Temperantia, stoicki „złoty środek” według Seneki Młodszego”, Symbolae Philologorum Posnaniensium 21 (2011).

BUDZANOWSKA D., Seneka Młodszy o bogactwie, Kultura — Media — Teologia 6 (2011).

BUDZANOWSKA D., O władcy i jego poddanych, czyli „Gorgiasz” 469C według Seneki Młodszego, rzymskiego polityka-filozofa, Civitas. Studia z Filozofii Polityki 13 (2011).

BUDZANOWSKA D., Z rozważań Seneki o bogu, Seminare 31 (2012).

BUDZOWSKA M., Rozpiętość czasowa uczuć w ujęciu Seneki, [w:] Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych, J. Czerwińska et al. (red.), Łódź 2009.

COLISH M.L., Działanie wbrew sumieniu [w:] „Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza”, K. Marulewska (red.), Warszawa 2010.

DAMSKI M., Epiktet o możliwości rozwoju moralnego, Przegląd Filozoficzno-Literacki 1–2 [33] (2012).

DĄMBSKA I., Aletheia i alethes dialektyce stoickiej, Studia z Historii Semiotyki 1 (1971).

DĄMBSKA I., Analiza pojęcia oznaki w semiotyce stoickiej, Studia z Historii Semiotyki 1 (1971).

DĄMBSKA I. Niektóre zagadnienia semiotyki stoickiej w świetle traktatu Sekstusa Empiryka „Przeciw Logikom”, Studia z Historii Semiotyki 2 (1973).

DĄMBSKA I. Stoicyzm i epikureizm w filozofii życia Horacego, Filomata 5 (1933).

DEMBIŃSKA-SIURY D., Refleksje nad poglądami Seneki na temat wolności, Przegląd Filozoficzny 1999.

DEMBIŃSKA-SIURY D., Seneki marzenie o idealnym władcy, Studia Filozoficzne 10 [167] (1979).

DOMAŃSKI J., „Non discere debemus ista, sed didicisse”. Glossa do „Listu LXXXVIII” Seneki, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 34 (1989).

DZIELSKA M., Idee polityczne Marka Aureliusza, [w:] „Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza”, (red.) K. Marulewska, Warszawa 2010.

GALEWICZ W., Marek Aureliusz czyli historia nieudanej kuracji: scysje z antykiem, Znak 8 (1997).

GILIBERTI G., Idea cesarstwa i stoickiego kosmopolis w „Rozmyślaniach" Marka Aureliusza [w:] „Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza”, (red.) K. Marulewska, Warszawa 2010.

IBEK P., Stoicyzm: wędrówka idei przez religie, Nomos 34–36 (2001).

JARZĘBIAK J., Jak możliwa jest wolność? Odpowiedź Chryzypa z Soloi, Przegląd Filozoficzny 14 [2] (54) 2005.

JARZĘBIAK J., Teodycea Chryzypa, Ruch Filozoficzny 3 (2004).

KAMIŃSKI M., Poglądy Seneki na temat samobójstwa, Edukacja Filozoficzna 58 (2014).

KAMIŃSKI M., Poglądy Seneki na temat samobójstwa i ich znaczenie dla współczesnej debaty w zakresie dopuszczalności eutanazji i samobójstwa wspomaganego, Idea 26 (2014).

KEMPYS M.J., Samobójstwo u starożytnych Rzymian na podstawie pism moralnych Lucjusza Anneusza Seneki, Polonia Sacra 12 [23] (2008).

KOSTRZYCKA Z., BRYLL G. Koniunkcyjno-alternatywne niedowodliwce stoickie [w:] J. Perzanowski, A. Pietruszczak, C. Gorzka (red.), „Filozofia/Logika, Filozofia Logiczna 1994. materiały I Polskich Warsztatów Logiczno-Filozoficznych, Szklarska Poręba, 25-29 Kwietnia 1994 roku.”, Toruń 1995.

KOSTRZYCKA Z., Implikacyjno-negacyjne rachunki stoickie, Logika 19 (2000).

KOSTRZYCKA Z., O modalnościach w logice stoickiej, Logika 19 (2000).

KUCHARCZYK J., Pojęcie lekton w filozofii stoików, Folia Philosophica 18 (2000).

LAURAND V., Marek Aureliusz a polityka, [w:] „Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza”, (red.) K. Marulewska, Warszawa 2010.

LEŚNIAK K. Filodemosa traktat o indukcji, Studia Logica 1955.

LONGOSZ S., «Seneca saepe noster». Przyczyny popularności Seneki u starożytnych chrześcijan, Orbis Antiquus 1998.

ŁAPIŃSKI K., Prokope. Rozwój moralny w ujęciu Starszej Stoi, Przegląd Filozoficzno-Literacki 3-4 (2005).

ŁUKA A., Wartość semantyczna greckich substantywizacji Marka Aureliusza, Roczniki Humanistyczne, 48 (2000).

MAJEWSKI M. Charakterystyka stoickiej logiki formalnej według Bursiusa [w:] W. Voisé, Z. Skubała-Tokarska „Z historii polskiej logiki”, Wrocław 1981.

MAŁUNOWICZ L., Koncepcja beneficium u Seneki Młodszego, Eos 1963.

MAŁUNOWICZ L., Moralista u boku Nerona. Seneka Młodszy, Znak 55 (1959).

MARCIŃCZAK Ł., Stoicki mędrzec, czyli apostoł rozumu, Colloquia Communia 2003.

MARULEWSKA K., Marek Aureliusz — życie podwójne, [w:] „Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza”, (red.) K. Marulewska, Warszawa 2010.

MIECH P., Namiętności a dobre uczucia. Próba obrony stoickiej koncepcji apatii, Etyka 42 (2009).

NIEDŹWIECKA-OSSOWSKA M. Zarys aksjologii stoickiej, Przegląd Filozoficzny 1923 [oraz w:] „O człowieku, moralności i nauce. Miscellanea”, Warszawa 1983.

POPOWSKI R., Stoickie podłoże „Obrazów” Filostrata Starszego, [w:] „Sapere aude. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi dr. hab. Marianowi Szarmachowi z okazji 65 rocznicy urodzin”, I. Mikołajczyk (red.), Toruń 2004.

PĄKCIŃSKA M., Epikureizm w oczach Seneki, „Meander” 11–12 (1965).

RIST J., Religijność Marka Aureliusza a chrześcijaństwo, [w:] „Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza”, (red.) K. Marulewska, Warszawa 2010.

SIMONT J., Stoicyzm u Sartre'a i Deleuze's, tłum. H. Puszko, Sztuka i Filozofia 11 (1996).

SIWICKA M., Stoickie poszukiwanie samego siebie. Epiktet i Marek Aureliusz, [w:] Studia Graeco-Latina IV, red. Marian Szarmach i Sławomir Wyszomirski, Toruń 2002. 

SIWICKA M., Starość — szansa czy zagrożenie dla rozwoju moralnego człowieka w ocenie stoików, Vox Patrum 56 (2012).

STANTON G.R., Kosmopolityczne idee Epikteta i Marka Aureliusza, [w:] „Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza”, (red.) K. Marulewska, Warszawa 2010.

STERTZ S.A., Marek Aureliusz jako ideał władcy w późnoantycznej myśli greckiej, [w:] „Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza”, (red.) K. Marulewska, Warszawa 2010.

STRZELECKI W., Stoicki ideał władcy, Meander 11–12 (1965).

STRZELECKI W.,  W walce ostoicki ideał władcy, Meander 20 (1965).

SWOBODA A., Stoicka koncepcja cnoty, Symbolae Philologorum Posnaniensium 12 (1998).

SZCZERBA W., Kosmiczna koncepcja wiecznego powrotu w filozofii starej Stoi, Theologica Wratislaviensia II (2007).

SZRAM M., Stoicka interpretacja etymologiczna imion i przydomków bogów rzymskich w relacji i ocenie Cycerona, Roczniki Teologiczne 1997.

TUSZYŃSKA K., Droga do mądrości w ujęciu Seneki, Filomata 303 (1976).

WESOŁOWSKA E., Seneka o wygnaniu i wygnańcach, „Studia Graeco-Latina” IV, M. Szarmach, S. Wyszomirski (red.), Toruń 2002.

WESOŁOWSKA E., Seneka w poszukiwaniu utraconego czasu, [w:] Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych, J. Czerwińska et al. (red.), Łódź 2009.

WOJCIECHOWSKI M., Stoickie definicje cnót według Arejosa Didymosa, Forum Teologiczne 4 (2003).

WYSZOMIRSKI S., Etyka Aristona z Chios. Próba rekonstrukcji, Collectanea Classica Thorunensia 8 (1988).

WYSZOMIRSKI S. Trzy znaczenia pojęcia „physis” w filozofii stoi starszej, Studia Classica et Neolatina 3 (1998).

WYSZOMIRSKI S., Pojęcie doskonałości moralnej w „Politei” Zenona z Kition, Collectanea Classica Thoruniensia 12 (1999).

ZIELIŃSKI J., Źródła filozofii chrześcijańskiej — stoicyzm, Acta Universitatis Wratislaviensis, Filozofia 37 (2000).

ZYGMUNTOWICZ D., Posejdonios z Apamei — jedność tradycji filozoficznej, Studia Antyczne i Mediewistyczne 1 (2003).