PLATONIZM

MONOGRAFIE:

ALBERT K. „O platońskim pojęciu filozofii”, tłum. J. Drewnowski, Warszawa 1991.
BARON A., „Neoplatońska idea Boga a ewangelizacja. Analiza anonimowego komentarza do »Parmenidesa« Platona na tle myśli plotyńsko-porfiriańskiej”, Kraków 2005.
BEIERWALTES W., „Platonizm w chrześcijaństwie”, tłum. P. Domański, Kęty 2003.
BLACKBURN S., „Platon. Państwo”, tłum. A. Dzierzgowska, Warszawa 2007.
BLANDZI S., „Henologia — meontologia — dialektyka”, Warszawa1992.
BLANDZI S., „Platoński projekt filozofii pierwszej”, Warszawa 2002.
CISZEWSKI M., „Kardynała Bessariona interpretacja filozofii Platona i Arystotelesa”, Lublin 1990.
CZARNAWSKA M., „Platońska teoria idei w interpretacji filozofii marburskiej”, Białystok 1988.
CZARNOCKI J., „Religia i społeczeństwo w poglądach Platona”, Warszawa 1968.
DANEK Z., „Myślę, więc jestem. Próba interpretacji platońskiego dialogu »Teajtet«”, Łódź 2000.
DĄMBSKA I., „Dwa studia o Platonie”, Wrocław–Kraków 1972.
DEMBIŃSKA-SIURY D., „Byt i istnienie w filozofii Plotyna”, Warszawa 1975.
DEMBIŃSKA-SIURY D., „Plotyn”, Warszawa 1995.
DEMBIŃSKI B., „Teoria idei. Ewolucja myśli platońskiej”, Katowice 1997.
DEMBIŃSKI B., „Późna nauka Platona”, Katowice 2003.
DEMBIŃSKI B., „Późny Platon i Stara Akademia”, Kęty 2009.
DEMBIŃSKI B., „Stara Akademia Platona. W początkach epoki hellenistycznej (ostatni okres)”, Kęty 2018.
DIETERICI, „Teologia Arystotelesa przez Porfiriusza objaśniona”, Lipsk 1980.
GADAMER H.-G., „Idea dobra w dyskusji między Platonem i Arystotelesem”, tłum. Z. Nerczuk, Kęty 2002.
GAJDA J., „Platońska droga do idei”, Wrocław 1993.
HADOT P., „Plotyn albo prostota spojrzenia”, tłum. P. Domański, Kęty 2003.
HARWAS E., „O pedagogice Platona jako przeciwstawieniu materialistycznej teorii wychowania”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Poznańskiego 50 (1964).
HAVELOCK E.A., „Przedmowa do Platona”, tłum. P. Majewski, Warszawa 2007.
HECK K.I., „Wyobrażenie pedagogiczne Platona”, Lwów 1888.
JARRA E., „Idea Państwa u Platona i jej dzieje”, Warszawa 1918.
JASKÓŁA J., „Światy możliwe jako uprawomocnienie filozofowania. Platon”, Wrocław 2000.
JEZIENIECKI M., „Kwestia platońska w świetle badań Wincentego Lutosławskiego”, 1899.
JORDAN Z., „O matematycznych podstawach systemu Platona”, Poznań 1937.
KAHN CH., „Platon i dialog sokratyczny”, tłum. M. Filipczuk, Warszawa 2019.
KAWCZYŃSKI M., „Życie Apulejusza Platończyka z Madaury”, Kraków 1899.
KAWCZYŃSKI M., „O pismach filozoficznych Apulejusza Platończyka z Madaury”, Kraków 1900.
KOLARZOWSKI J., „Filozofowie i mistycy. Na drogach neoplatonizmu”, Enteia 2005.
KROKIEWICZ A., „Arystoteles, Pirron, Plotyn”, Warszawa 1974.
KRÓL Z., „Platon i podstawy matematyki współczesnej”, Nowa Wieś 2005.
LEGUTKO R., „Krytyka demokracji w filozofii politycznej Platona”, Kraków 1990.
LEŚ T., „Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa”, Kraków 2016.
LEŚNIAK K., „Platon”, Warszawa 1968.
LISECKI S., „Nauka Platona o prabycie duszy”, Kraków 1927.
LUTOSŁAWSKI W., „Platon jako twórca idealizmu”, Warszawa 1899.
MRÓZ T., „Wincenty Lutosławski — polskie badania nad Platonem”, Zielona Góra 2003.
MRÓZ T. (red.), „Platon w Polsce 1800–1950. Antologia”, Zielona Góra 2010.
MRÓZ T., „Platon w Polsce 1800–1950. Typy recepcji — autorzy — problemy”, Kęty 2012.
NERCZUK Z., „Sztuka a prawda. Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem”, Wrocław 2002.
NERCZUK Z., „Miarą jest każdy z nas. Projekt zwolenników zmienności rzeczy w platońskim »Teajtecie« na tle myśli sofistycznej”, Toruń 2009.
OLEJARCZYK. A., „Dialogi Platona — dzieło otwarte”, Wrocław 2001.
OSMAŃSKI M., „Logos i stworzenie. Filozoficzna interpretacja traktatu »De opificio mundi« Filona z Aleksandrii”, Lublin 2001.
OSMAŃSKI M., „Filona z Aleksandrii etyka upodabniania się do Boga”, Lublin 2007.
PACEWICZ A., „Między Dobrem a Jednością. Związek Dobra i Jedna w filozofii Platona”, Starej Akademii i Arystotelesa, Wrocław 1994.
PACEWICZ A., „Hēdonē. Platońska koncepcja przyjemności”, Wrocław 2016.
PACZKOWSKI P., „Jedność filozofii Platona”, Rzeszów 1998.
PACZKOWSKI P., „Filozoficzne modele życia w klasycznym antyku”, Rzeszów 2005.
PAŃPUCH Z., „W poszukiwaniu szczęścia. Śladami aretologii Platona i Arystotelesa”, Lublin 2015.
PAŃPUCH Z., „Szczęście a polityka. Aretologiczne podstawy politologii Platona i Arystotelesa”, Lublin 2015.
PAWLICKI S., „Platonica. Wybór ze skryptów, przekładów i wystąpień zagranicznych”, T. Mróz (red.), Kraków 2013.
PAWŁOWSKI K., „Filozofia średniego platonizmu w formule Albinusa ze Smyrny”, Oficyna Wydawnicza Eleusis 1998.
PAWŁOWSKI K., „Alkinous i średni platonizm. Pragnienie wejrzenia poza to, co widzialne”, Warszawa 2019.
PIĘTKA D., „Prawda i fałsz w filozofii języka Platona”, Nowa Wieś/k. Torunia 2011.
POTEMPA, „Przyczyny wziętości Platona u myślicieli chrześcijańskich”, Włocławek 1926.
REALE G., „Historia filozofii starożytnej, t. II: Platon i Arystoteles”, tłum. E.I. Zieliński, Lublin 1996.
SOWA J., „Między erosem a arete. Przyjaźń w etyce Platona i Arystotelesa”, Łódź 2009.
STRÓŻEWSKI W., „Wykłady o Platonie. Ontologia”, Kraków 1992.
STRÓŻYŃSKI, „Filozofia jako terapia w pismach Marka Aureliusza, Plotyna i Augustyna”, Poznań 2014.
SULOWSKI J., „Kwestia Kalcydiańska”, Warszawa 1964.
SZLEZÁK T.A., „Czytanie Platona”, tłum. P. Domański, Warszawa 1997.
SZLEZAK, „O nowej interpretacji platońskich dialogów”, tłum. P. Domański, Kęty 2005.
ŚWIDEREK J., „Rozważania matematyczne w pismach Platona”, Lublin 2002.
ŚWITALSKI B., „Neoplatonizm a etyka świętego Augustyna”, Warszawa 1938.
TUSZYŃSKA-MACIEJEWSKA K., „Platon a retoryka”, Poznań 1996.
VLASTOS G., „Platon. Indywiduum jako przedmiot miłości”, tłum. P. Paliwoda, Warszawa 1994.
VOEGLIN E., „Platon”, tłum. A. Legutko-Dybowska, Warszawa 2009
WĄSIK W., „Poglądy pedagogiczne Platona i Arystotelesa ze stanowiska metodyki ogólnej”, Warszawa 1912.
WOLICKA E., „Mimetyka i mitologia Platona. U początków hermeneutyki filozoficznej”, Lublin 1994.
WOJTCZAK J., „O filozofii Ksenokratesa z Chalcedonu”, Warszawa 1982.
WOSZCZYK A., „Problem hen i aoristos dyas w »Enneadach« Plotyna”, Katowice 2007.
WRÓBLEWSKI W., „Arystokratyzm Platona”, Warszawa–Poznań 1972.
ZYGMUNTOWICZ D., „Praktyka polityczna. Od »Państwa« do »Praw« Platona”, Toruń 2011.


ARTYKUŁY

ADAMUS M., „Ontologia archaiczna a ontologia Platona”, Studia Filozoficzne 10 (1987).
AUERBACH M., „Platon a matematyka grecka”, Kwartalnik Klasyczny 6 (1932).
AUSTIN J.L., „Linia i jaskinia w »Państwie« Platona”, tłum. B. Chwedeńczuk [w:] J.L. Austin „Mówienie i poznawanie”, Warszawa 1993.

BAHYRYCZ M., „Ezoteryczne nauczanie »Timajosa« w świetle koncepcji Leo Straussa”, Przegląd Filozoficzno-Literacki 1 [41] (2015).
BANASIAK B., „Platon i Sade, czyli filozofowie i potwory”, Sztuka i Filozofia 2 (1990).
BAŃKA J.S., „Ontologia jako dialektyka respektywna. Zarys problemu prawdy i fałszu w platońskim dialogu »Sofista«”, Folia Philosophica 19 (2001).
BAŃKA J. „’Pronoja’ w nauce Plotyna o wewnętrznym odniesieniu świata do rozumu”, [w:] „Tradycja i postęp. Studia z historii filozofii”, (red.) B. Andrzejewski, Poznań 1997.
BAŃKA J., „Jak według Plotyna Pierwsze jest Pierwszą przyczyną”, Folia Philosophica 16 (1998)
BAŃKA J., „Jak według Plotyna Jedno myśli w sposób pierwszy”, Folia Philosophica 17 (1999).
BAŃKA J., „Materia jako pierwsze zło w »Enneadach« Plotyna”, [w:] „Studia z filozofii zła”, (red.) R. Wiśniewski, Toruń 1999.
BAŃKA J., „Przeniesienie Pierwszego na Byt Pierwszy w »Dziewiątnicach« Plotyna”, Folia Philososophica 18 (2000).
BAŃKA J.S., „Ontologia jako dialektyka respektywna. Zarys problemu prawdy i fałszu w Platońskim dialogu »Sofista«”, Folia Philosophica 19 (2001).
BAREWICZ W., „Demonologia nowoplatoników i Orygenesa”, [w:] „Księga pamiątkowa L. Ćwiklińskiego”, 1902.
BARBASZYŃSKI D., „Istota poznania filozoficznego w myśli Platona”, Toruński Przegląd Filozoficzny 3–4 (2001).
BARON A., „Neoplatonizm a chrześcijaństwo w pierwszych wiekach”, [w:] „Wczesne chrześcijaństwo a religie”, I.S. Ledwoń OFM, M. Szram (red.), Lublin 2012.
BARTYZEL J., „O sztuce wypasania trzód (Wiedza a władza w filozofii politycznej Platona”, Sztuka i Filozofia 8 (1994).
BASTEK A., „Na szczycie świata myśli świeci idea dobra. Platon”, [w:] A. Bastek, „Bycie i myślenie są identyczne. Siedem komentarzy ontologicznych”, Olsztyn 2004.
BAUMGARTNER H.M., „Niezniszczalność duszy. Argumenty Platona przeciwko ostatecznej śmierci człowieka w dialogu »Fedon«”, Folia Philosophica 4 (1987).
BIBIK B., „Ideał obywatela w świetle stasimonu pierwszego »Antygony« Sofoklesa i »Protagorasa« Platona”, [w:] „Kolokwia Platońskie. »Protagoras«”, A. Pacewicz (red.), Wrocław 2011.
BIGAJ J., „Wincentego Lutosławskiego spotkania z Platonem”, [w:] R. Zaborowski (red.), „Filozofia i mistyka Wincentego Lutosławskiego”, Warszawa 2000.
BIGAJ J., „Wpływ ewolucyjnej interpretacji platonizmu oraz metody stylometrycznej W. Lutosławskiego (1863–1954) na późniejsze badania nad filozofią starożytną”, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 48 (2003).
BIZOŃ M., „Powstawanie pojęcia woli u Platona: boulesthai, boulesis i airesis w »Hippiaszu mniejszym«”, Kwartalnik Filozoficzny 43 (2015).
BLANDZI S., „O możliwości koherentnej rekonstrukcji ontologii Platona”, Studia Filozoficzne 9 (1986).
BLANDZI S., „Platoński »Parmenides« i afirmacja całości w uczestnictwie, [rozm. przeprowadził R. Piłat]”, Przegląd Filozoficzny 1 (1995).
BLANDZI S., „Źródła ejdetyki Platona”, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria 3 (1997).
BLANDZI S., „Numenios z Apamei – zapoznany prakursor neoplatonizmu”, Przegląd Filozoficzno-Literacki 3–4 [40] (2004).
BŁASZCZYK P., MRÓWKA K., „Między oczywistością a dedukcją: Platon i Euklides o równości”, Zagadnienia filozoficzne w nauce 48 (2011).
BŁASZCZYK P., KOPAŃSKA K., MRÓWKA K., „Świat jako dodekahedron: Platon, Euklides, Leonardo da Vinci, Dali”, Konspekt 1 [38] (2011).
BOŁTUĆ P. „»Parmenides« jako wprowadzenie do platońskiej dialektyki”, Studia Filozoficzne 10 (1984).
BORNOWSKA M., „Platon i Arystoteles o muzyce”, Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej w Warszawie 46 (1999).
BORSTEIN B., „Początki logiki geometrycznej u Platona”, Przegląd Klasyczny 8–9 (1938).
BRACH-CZAINA J., „Sofa [o »Uczcie« Platona]”, [w:] J. Brach-Czaina (red.), „Estetyka pragnień”, Lublin 1988.
BRUNSCHWIG J., „Zaniedbany szczegół w jaskini Platona”, tłum. R. Zaborowski, Heksis 3 (1997).
BUBER M., „Platon a Izajasz”, tłum. J. Zychowicz, W Drodze 1–2 [113–114] (1983).
BURAKOWSKI D., „Znaczenie traktatów Boecjusza dla rekonstrukcji nauki pitagorejskiej w epoce wczesnochrześcijańskiej”, Idea 19 (2007).
BUREK A., „Odpominanie prawdy u Platona”, Przegląd Filozoficzny 1 (2004).

CASSIRER E., „Eidos i eidolon. Problem piękna i sztuki w dialogach Platona”, Kronos 2 [53] (2020).
CHÄCHTERRÓWNA R., „Platon o lekturze autorów greckich”, Kwartalnik Klasyczny VIII (1943).
CHMIELEWSKI A., „Cała filozofia Platona jest zbiorem przypisów do ‘antyfilozofii’ sofistów”, Przegląd Filozoficzny 4 (40) 2001.
COHEN H., „Teoria idei Platona a matematyka”, tłum. A.J. Noras, Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 26 (2014).
CÜRSGEN D., „Protagoras czyli manowce demokracji. Platoński sprzeciw wobec sofistycznego pojmowania polityki i cnoty w »Protagorasie«”, [w:] „Kolokwia Platońskie. »Protagoras«”, A. Pacewicz (red.), Wrocław 2011.
CZAPIŃSKA M., „Sen, czyli platoński czas dialogu z ‘demonem’” , [w:] „Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych”, J. Czerwińska et al., Łódź 2009.
CZARNAWSKA M., „Rozwój myśli greckiej jako droga ku Platońskiej Idei”, Studia Filozoficzne 10 (1984).
CZARNAWSKA M., „Rozważania o naturze pojęć filozoficznych. Cz. II: Czy można określić, czym jest platońska idea?”, Idea 3 (1990).
CZARNAWSKA M., „Dwa podejścia do Platona”, Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria 3 (1997).
CZARNECKI Z., „Społeczny rodowód eschatologii Platona”, Euhemer 1964.
CZARNECKI Z., „Filozoficzna religia Platona a religia w jego utopiach”, Euhemer 1965.

DALFEN J., „’Kto wie, czym jest sprawiedliwość, jest sprawiedliwy i działa sprawiedliwie’. Sokratyczny i platoński intelektualizm etyczny?”, [w:] „Kolokwia Platońskie. »Gorgias«”, Α. Pacewicz (red.), Wrocław 2009.
DANEK Z., „Platon o spostrzeganiu zmysłowym”, Meander 9–10 (1992).
DANEK Z., „Bezcelowość wysiłku poznawczego. Platon wobec paradoksu”, Collectanea Philologica III (1999).
DANEK Z., „Myśl – słowa niewypowiedziane. Platon: »Teajtet«, »Sofista«, »Fileb”, Studia Filozoficzne 4 (1990).
DANEK Z., „O pewnym ‘błędzie’ Platona”, Meander 4–6 (1990).
DANEK Z., „Platońska filozofia mowy”, Collectanea Philologica 1 (1995).
DANEK Z., „Platońska koncepcja czasu regresywnego”, [w:] „Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych”, J. Czerwińska et al., Łódź 2009.
DANEK Z., „Witolda Stefańskiego interpretacja Platońskiego dialogu »Kratylos«”, Symbole Philologorum Posnaniensium 24 [1] (2014).
DANEK Z., „Boski zapał ślicznego Izokratesa. Izokrates Platoński — rozważania z pogranicza filozofii i retoryki”, Meander 70 (2015).
DAWIDOWICZ T., „Narrator w »Protagorasie« Platona [w:] „Z zagadnień literatury greckiej”, (red.) J. Pilszczyńska, Lublin 1978.
DAWIDOWICZ T., „Narrator w diegematycznych dialogach Platona”, „Roczniki Humanistyczne” 34 (1992).
DĄMBSKA I., „Pseudos i pseudes w filozofii Platona”, „Roczniki Filozoficzne” 1 (1979).
DĄMBSKA I., „Mity platońskie”, Meander 9 (1948).
DĄMBSKA I., „Echa platońskie w środowisku uniwersyteckim w Polsce w epoce Renesansu”, Meander 2 (1947).
DĄMBSKA I., „Z genealogii ideałów życiowych: Platoński ideał filozofa”, Meander 4 (1949).
DĄMBSKA I., « Boecjusza »De consolatione philosophiae«”, Filomata 161 (1962).
DELEUZE G., „Platon i pozór”, tłum. K. Matuszewski, Principia 21–22 (1998).
DEMBIŃSKA-SIURY D., „Pomiędzy Platonem a Plotynem, czyli o praneoplatonizmie”, Studia Filozoficzne 9 (1980).
DEMBIŃSKA-SIURY D., „Wokół platońskiego »Parmenidesa«”, Meander 9 (1980).
DEMBIŃSKA D., „Platon o wychowaniu”, Meander 9–10 (1984).
DEMBIŃSKA-SIURY D., „Problem piękna i sztuki w »Enneadach« Plotyna”, Studia Filozoficzne 7–8 (1989).
DEMBIŃSKA-SIURY D., „Glosa do zagadnienia 'logosu’ i 'logoi’ w »Enneadach« Plotyna”, [w:] „Wartość bycia. Władysławowi Stróżewskiemu w darze”, (red.) D. Karłowicz, J. Lipiec, B. Markiewicz, B. Szymańska, Kraków–Warszawa 1993.
DEMBIŃSKA-SIURY D., „Platona filozofia wieczysta”, Znak 486 (1995).
DEMBIŃSKI B., „Ewolucja myśli Platońskiej”, Folia Philosophica 13 (1995).
DEMBIŃSKI B., „Meontologia »Parmenidesa« i ontologia »Fileba«”, [w:] B. Dembiński (red.), „W kręgu filozofii klasycznej”, Katowice 2000.
DEMBIŃSKI B., „Rozumienie piękna w filozofii Platona”, [w:] „Wierność rzeczywistości. Księga pamiątkowa M.A. Krąpca”, Lublin 2001.
DEMBIŃSKI B., „Platońska filozofia matematyki”, [w:] O naturze i kulturze. Studium Generale, t. 10, Wrocław 2005.
DEMBIŃSKI B., „Status ontologiczny liczby w wybranych systemach filozofii greckiej”, Studia Antyczne i Mediewistyczne 3 [38] (2005).
DEMBIŃSKI B., „Relacja Jedno – Wiele jako filozoficzny fundament metafizyki Proklosa”, Roczniki Filozoficzne 56 [2] (2008).
DEMBIŃSKI B., „O niektórych aspektach platońskiej filozofii matematyki”, Zagadnienia filozoficzne w nauce 58 (2015).
DEMBIŃSKI B., „O platońskich ideach”, Zagadnienia filozoficzne w nauce 60 (2016).
DERNES-SARNOWSKA M., „Między sztuką a metafizyką. Interpretacja ikon w świetle filozofii Plotyna”, [w:] S. Sarnowski, G.A. Dominiak, „Od Platona do współczesności”, Bydgoszcz 1999.
DŁUBACZ W., „Platona krytyka ateizmu”, Roczniki Filozoficzne 2 (1999).
DOBOSZ A., „Dlaczego Parmenides utożsamił Byt i myślenie, a Platon stworzył koncepcję świata idei?”, [w:] A. Pałubicka (red.), „Kulturowe konteksty idei filozoficznych”, Poznań 1997.
DODDS E.R., „Tradycja i dokonania własne w filozofii Plotyna”, tłum. A. Przybysławski, „Edukacja Filozoficzna” 20 (1995).
DOMAŃSKI J., „Platon Witwickiego. Uwagi o przekładzie”, Studia Filozoficzne 10 (227) 1984.
DOMARADZKI M., „Ambiwalentna ocena retoryki w »Gorgiaszu« Platona”, [w:] „Kolokwia Platońskie. »Gorgias«”, Α. Pacewicz (red.), Wrocław 2009.
DOMARADZKI M., „Logos metody filozoficznej w »Protagorasie« Platona”, [w:] „Kolokwia Platońskie. »Protagoras«”, A. Pacewicz (red.), Wrocław 2011.
DOMINIAK G.A., „Platona uwaga o historii”, [w:] S. Sarnowski, G.A. Dominiak (red.), „Od Platona do współczesności”, Bydgoszcz 1999.
DOWGIAŁŁO K., „Wiedza ezoteryczna Platona zawarta w dialogu »Timajos«”, Roczniki Filozoficzne 3 (1997).
DOWGIAŁŁO K., „Nowa interpretacja Platona – Szkoła z Tybingi”, „Ruch Filozoficzny” 58 [3–4] (2001).
DRĄCZKOWSKI F., „Struktury semantyczne wyrazu paideia w dziele Klemensa Aleksandryjskiego pt. Stromateis (Dywany)”, [w:] „Z zagadnień literatury greckiej”, (red.) J. Pilszczyńska, Lublin 1978.
DREIKOPEL T., „Wizerunek Protagorasa z Abdery w Platońskim dialogu »Protagoras« (309a–348a)”, [w:] A. Głodkowska, T. Dreikopel, W. Wróblewski, J.M. Spycjała, „W kręgu Platona i jego dialogów”, Toruń 2005.
DUMA T., „Religia a totalitaryzm w świetle »Państwa« Platona”, [w:] P.A. Redpath et al., „Totalitaryzm jawny czy ukryty?”, Lublin 2012.
EVANS D., „Argumenty platońskie”, tłum. Z. Nerczuk, „Ruch Filozoficzny” 55 [1] (1998).
FATTAL M., „»Enneady« Plotyna: krytyka platońskiej koncepcji sztuki”, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 20 [2–3] (2008).
FATTAL Μ., „Plotyn u Al-Farabiego. Wokół traktatu »O harmonii poglądów dwóch mędrców, boskiego Platona i Arystotelesa«”, Studia Antyczne i Mediewistyczne 5 [40] 2007.
FILEK J., „Ufundowanie świata. Próba zrozumienia geometrii »Timajosa«”, Kwartalnik Filozoficzny 4 (2004).
FILIPOWICZ A.M., „Chrześcijaństwo a reinkarnacja i metempsychoza w świetle polemiki Tertuliana z Platonem”, Vox Patrum 55 (2011).
FRIEDLÄNDER P., „Eidos”, Przegląd Filozoficzny 3 (1994).
FRIEDLÄNDER P., „Dialog u Platona“, tłum. P. Masłowski, Przegląd Filozoficzno-Literacki 3 (2003).

GADAMER H.-G., „Logos i ergon w »Lizysie« Platona”, [w:] H.-G. Gadamer „Rozum. Słowo. Dzieje. Szkice wybrane”, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa 1979.
GAISER K. „Enigmatyczny wykład Platona »O dobru«, tłum. K. Środa, Przegląd Filozoficzny 3 (1997).
GAJDA J., „Między ‘pierwszym’ a ‘drugim żeglowaniem’. Rola przedplatońskiej fizyki w Platońskich dowodach na nieśmiertelność duszy”, [w:] B. Dembiński (red.), „W kręgu filozofii klasycznej”, Katowice 2000.
GAJDA-KRYNICKA J., „Pismo — tekst a dialektyka w filozofii platońskiej”, Roczniki Humanistyczne 3 (2003).
GAJDA J., „Platońskie ‘Nauki niepisane’ — przyczynek do rekonstrukcji”, Studia Antyczne i Mediewistyczne 2 (2004).
GAJDA-KRYNICKA J., „Platoński »Teajtet« – propedeutyka teorii sądu”, [w:] „Kolokwia Platońskie. ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ”, Α. Pacewicz (red.), Wrocław 2007.
GAJDA-KRYNICKA J., „Gorgiasz — sofista czy filozof? Gorgiasz z Leontinoi w świetle platońskiej doksografii sofistyki”, [w:] „Kolokwia Platońskie. ΓΟΡΓIAΣ”, Α. Pacewicz (red.), Wrocław 2009.
GALEWICZ W., „O źle używanych dobrach: aksjologiczna antynomia w »Eutydemie« Platona”, Kwartalnik Filozoficzny 1997.
GALEWICZ W., „Leontios i trupy. O Platońskiej etyce godności”, Kwartalnik Filozoficzny 1998.
GALEWICZ W., „Platon o przyjemnościach życia tchórzliwego”, Kwartalnik Filozoficzny 1999.
GALEWICZ W., „Myślowy eksperyment w Platońskim »Filebie«”, [w:] J. Perzanowski i A. Pietruszczak (red.), „Logika & filozofia logiczna. FLFL 1996–1998”, Toruń 2000.
GALEWICZ W., „Samowystarczalność najwyższego dobra u Platona, Arystotelesa i Tomasza z Akwinu”, Roczniki Filozoficzne KUL 49 (2001).
GALEWICZ W., „O dwóch postawach intelektualizmu Sokratesa (»Protagoras« 351B–357E)”, Kwartalnik Filozoficzny 2001.
GALEWICZ W., „Fenomenologia Dobra w dialogach Platona”, Etyka 35 (2002).
GAWROŃSKI A., „Dlaczego Platon wykluczył poetów z »Państwa«?”, [w:] A. Gawroński „Dlaczego Platon wykluczył poetów z Państwa? U źródeł współczesnych badań nad językiem”, Warszawa 1984.
GEACH P.T., „»Eutyfron« Platona. Analiza i komentarz”, [w:] E. Żarnecka-Biały „Historia logiki dawniejszej”, Kraków 1995.
GERSON L.P., „Plotyn i neoplatonizm”, tłum. M. Sosnkowski, [w:] „Historia filozofii zachodniej”, (red.) R.H. Popkin, Poznań 2003.
GIGON O., „»Eutyfron« Platoński, tłum. K. Wudarska, [w:] Platon, „Eutyfron”, Warszawa 2015.
GŁODKOWSKA A., „Starożytna teoria Platońskiego dialogu”, [w:] A. Głodkowska, T. Dreikopel, W. Wróblewski, J.M. Spycjała, „W kręgu Platona i jego dialogów”, Toruń 2005.
GŁODOWSKA A., „Portret tragediopisarzy ateńskich w dialogach Platona”, Xenia Thoruniensia XIII. Hellenika 2013.
GŁODOWSKA A., „Platońska wizja starości. Przedstawienie osób w podeszłym wieku w »Politei« i »Prawach« Platona”, Symbole Philologorum Posnaniensium 24 [2] (2014).
GŁODOWSKA A., „Obraz Lacdemonu i jego mieszkańców w dialogach Platona”, Collectanea Philologica 21 [1] (2018).
GŁODOWSKA A., „Funkcja i znaczenie prologu w »Protagorasie« Platona (Prot. 309a–316a)”, Collectanea Philologica 22 (2019).
GŁOWALA M., „Przejść imię litera po literze. Jasność i logos w »Teajtecie« 207a–e, [w:] „Kolokwia Platońskie. ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ”, Α. Pacewicz (red.), Wrocław 2007.
GOGACZ M., „O właściwe rozumienie filozofii Proklosa”, Roczniki Filozoficzne KUL 15 (1967).
GOMPERZ H., „Platona system filozoficzny”, tłum. A. Świtkiewicz, Przegląd Filozoficzny 3 (1997).
GORZKO M., „Rozstrzygnięcie utopijne w świetle wczesnych dialogów Platona”, Zeszyty Naukowe 63 (1991).
GRÓDEK K.W., „Problem światła u Platona i Plotyna”, Studia Whiteheadiana. Polskie badania nad filozofią A.N. Whiteheada, 2003.
GRZYBOWSKI J., „Zagadka »Timajosa«”, Hybris 34 (2016).
GUŁKOWSKI J., „Koncepcja wieczności, wiekuistości i czasu w VII ks. 3 Enneady Plotyna”, Meander 9 (1973).

HAREMSKA K., „Aktualność platońskiej nauki o wychowaniu”, [w:] P. „Dziedzictwo greckie we współczesnej filozofii politycznej”, Kłoczkowski (red.), Kraków 2004.
HAVELOCK E.A., „Ustność Sokratesa i pisemność Platona: kilka refleksji nad historycznymi źródłami filozofii moralnej w Europie”, tłum. P. Domański, Studia Antyczne i Mediewistyczne 1 (2003).
HEISENBERG W., „Cząstki elementarne i filozofia platońska”, [w:] W. Heisenberg „Część i całość”, tłum. K. Napiórkowski, Warszawa 1987.
HELLER M., „Timaios – filozoficzny mit o pochodzeniu i naturze świata”, Analecta Cracoviensia 17 (1985).
HOŁÓWKA J., „Platon: miłość i sprawiedliwość”, Res Publica Nowa (2001).
HUDZIK J.P., „Problematyczność pojęcia polityki. Rozważania wokół Platona i Arystotelesa”, [w:] „Człowiek i polityka. Księga jubileuszowa z okazji 65. urodzin Profesora Jerzego Gałkowskiego”, J. Kłos, A. Noras (red.), Lublin 2002.

IRWIN T., „Wnioski z »Gorgiasza«”, tłum. M. Bizoń, Teologia Polityczna 6 (2012).
IVRY W.R., „Islamski i wczesnomuzułmański neoplatonizm”, [w:] „Historia filozofii zachodniej”, (red.) R.H. Popkin, Poznań 2003.

JADACKI J.J., „»Eutydem« Platona-Witwickiego-Elzenberga. Analiza krytyczna”, [w:] „Poznać, jak się rzeczy mają”, A. Górniak, K. Łapiński, T. Tiuryn (red.), Warszawa 2010.
JAMRÓZ M., „Starożytne teorie filozoficzno-muzyczne w »De institutione musica« oraz w innych utworach Boecjusza”, Anthropos 3 (2004).
JANIK J., „Pierwiastki demokratyczne w platońskiej koncepcji państwa opisanej w »Prawach«”, Meander 3–4 (1994).
JANOCHA M., »O możliwości geometrii jako episteme. Platon, »Teajtet«
147c–148e oraz 152a–c, [w:] Α. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ”, Wrocław 2007.
JAROSZYŃSKI P., „Kalokagathia”, „Człowiek w Kulturze” 2 (1994).
JASINOWSKI B., „O istocie neoplatonizmu i jego stanowisku w dziejach filozofii”, Przegląd Filozoficzny 20 (1917).
JASKÓŁA J., „Warunki racjonalności dyskursu (Sokrates, Platon)”, [w:] B. Dembiński (red.), „W kręgu filozofii klasycznej”, Katowice 2000.
JASKÓŁA J., „Idee jako byt. »Parmenides«”, [w:] M. Manikowski (red.), „Kolokwia Platońskie. ΠAΡΜΕΝΙΔΗΣ. ΣΟΦΙΣΤΗΣ.”, Wrocław 2003.
JASKÓŁA J., „O czym można mówić. »Sofista«”, [w:] M. Manikowski (red.), „Kolokwia Platońskie. ΠAΡΜΕΝΙΔΗΣ. ΣΟΦΙΣΤΗΣ.”, Wrocław 2003.
JASKÓŁA J., „Rola koncepcji demiurga w rozpoznaniu relacji idee a rozum”, [w:] A. Olejarczyk, M. Manikowski (red.), „Kolokwia Platońskie. ΤΙΜAΙΟΣ”, Wrocław 2004.
JASKÓŁA J., „Teajtet” — wewnątrzjęzykowe kryterium prawdy świata
ujmowanego, [w:] „Kolokwia Platońskie. ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ”, Α. Pacewicz (red.), Wrocław 2007.
JASKÓŁA J., „Prawda a jej sposób bycia — struktura prawdy, postawa. »Gorgiasz«”, [w:] Α. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. ΓΟΡΓIAΣ”, Wrocław 2009.
JAWORSKA-WOŁOSZYN M., „Przyjaźń i jej źródła w Platońskim »Lizysie«”, Język — Religia — Tożsamość 12 [2] (2015).
JENDRZEJCZAK M., „Idee sprawiedliwości oraz własności w interpretacji Platona i Arystotelesa”, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 236 (2015).
JEDYNAK S., „Mecenat. Dion z Syrakuz i Platon”, [w:] S. Jedynak, „Destruam et aedificabo. Studia z filozofii i myśli społecznej zachodu”, Lublin 1998.
JEZIENIECKI M., „Studia nad platońskim »Sofistą«. Kwestia autentyczności dialogu”, Sprawozdania Gimnazjum w Tarnopolu 1889.
JEZIENIECKI M., „Osnowa i cel platońskiego »Sofisty«”, Sprawozdania Gimnazjum IV we Lwowie 1894.
JORDAN Z., „Platon odkrywca metody aksjomatycznej”, Przegląd Filozoficzny 1937.
JÓZEFOWICZ M., „Elementy ustrojów: lacedemońskiego i ateńskiego w idealnym »Państwie« Platona”, Meander 24 (1969).
JÓZEFOWICZ-DZIELSKA M., „Średnioplatoński traktat PERI THYSION”, Antiquitas 9 (1983).
JUCHACZ P.W., „Perswazja i przymus. Analiza filozoficzna I sceny »Politei« Platona”, Principia 37–38 (2004).

KACZMARKOWSKI M., „Z Platonem u kolebki mowy ludzkiej”, Filomata 1965.
KACZMARKOWSKI M., „Problematyka językoznawcza »Kratylosa« Platona”, Summarium 11–12 (1992).
KAHN C.H., „Byt u Parmenidesa i Platona”, tłum. D. Karłowicz, P. Paliwoda, Przegląd Filozoficzny 4 (1992).
KAHN C.H., „Język i mitologia w »Kratylosie«”, Folia Philosophica 14 (2001).
KAHN C.H., „»Gorgiasz«: manifest filozoficzny Platona”, tłum. K. Sokołowski, Teologia Polityczna 6 (2012).
KASIA A., „Platona ideał wolności ascetycznej”, [w:] „Antynomie wolności”, Warszawa 1966.
KATAMAY R., „Platoński dialog jako sposób filozofowania”, Folia Philosophica 24 (2006).
KLIBENGAJTIS T., „Alkinous nie Albinos autorem »Didaskaliosa«. Prezentacja aktualnego stanu badań nad niektórymi aspektami historiografii Średniego Platonizmu”, Kwartalnik Filozoficzny 4 (2006).
KMIECIK A., „Przyczynek do formalizacji teorii idei Platona”, [w:] S. Sarnowski, G.A. Dominiak (red.), „Od Platona do współczesności”, Bydgoszcz 1999.
KODREBSKI J., „Platon i problem niewolnictwa”, Zeszyty Naukowe Łódzkie 1962.
KOŁAKOWSKA K., „Dramatyzacja »Apologii Sokratesa«”, [w:] K. Narecki (red.), „Starożytny dramat. Teoria, praktyka, recepcja”, Lublin 2011.
KOŁAKOWSKA K., „Mit o Prometeuszu w »Protagorasie« Platona”, Roczniki Humanistyczne KUL 3–4 [58–59] (2010–2011).
KOMOROWSKA J., „Alkinoosa »Wykład nauki platońskiej«: wprowadzenie”, Studia Antyczne i Mediewistyczne 4 [39] 2006.
KOMOROWSKA J., „»Gorgiasz« 523a–526 w ujęciu Olimpiodora: neoplatońska refleksja nad natura, funkcja i znaczeniem mitu”, [w:] Α. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. ΓΟΡΓIAΣ”, Wrocław 2009.
KOMOROWSKA J., „Sokrates w piekle sofistów: motywy katabastyczne w platońskim »Protagorasie«”, [w:] A. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. »Protagoras«”, Wrocław 2011.
KOMOROWSKA J., „Nocne marzenie o phronesis albo tęsknota za porządkiem”, Kronos 2 (2012).
KOMOROWSKI M., „Proklos jako komentator Platona”, Folia Philosophica 16 (2004).
KOMOROWSKI M., „Proklos o platońskim »Teajtecie«”, [w:] Α. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ”, Wrocław 2007.
KOMOROWSKI M., „Pojęcie teologii w pismach Platona i Arystotelesa”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica 26 (2013).
KONIK M., „Muzyka u Boecjusza i w filozofii średniowiecznej”, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 50–51 (2006).
KORUS K., „Mim w »Eutydemie« Platona”, [w:] „Starożytny dramat. Teoria, praktyka, recepcja”, K. Narecki (red.), Lublin 2011.
KOSS M., „Miłosny Platon i misteryjny”, Znak 475 (1994).
KOSS M., „Platon czytany od hiperborejczyków”, Znak 491 (1996).
KOSZKAŁO M., „Rozwój pojęcia woli w pogańskiej filozofii starożytnej — Sokrates, Platon, Arystoteles”, Roczniki Filozoficzne 63 (2015).
KOWALSKI A.P., „U źródeł semantyki. Wokół platońskiego mitu o nadawaniu nazw”, [w:] S. Sarnowski, G.A. Dominiak (red.), „Od Platona do współczesności”, Bydgoszcz 1999.
KRAJEWSKI W., „Jeszcze o platonizmie i materializmie w fizyce”, Studia Filozoficzne 4 (1990).
KRAJEWSKI W., „Platonizm czy jednak materializm?”, Studia Filozoficzne 11 (1988).
KRÄMER H.J., „Ku nowej interpretacji Platona”, tłum. M. Wesoły, Studia Filozoficzne 8 (1987).
KRÄMER H.J., „Platońska teoria pryncypiów w świetle filozofii transcendentalnej”, tłum. E. Kubikowska, PRZEGLĄD FILOZOFICZNY 3 (1997).
KRÄMER H.J., „O nowej dyskusji wokół przekazu pośredniego dotyczącego Platona”, RUCH FILOZOFICZNY 60 [2] (2003).
KRÓL Z., „Platon na nowo pogrzebany”, EDUKACJA FILOZOFICZNA 38 (2004).
KROKIEWICZ A., „Kodeksy, wydania, przekłady »Ennead«”, MEANDER 1948.
KROKIEWICZ A., „Nauka Plotyna”, MEANDER 4 (1949).
KROKIEWICZ A., „Walka Platona z ‘mniejszymi sokratykami’”, MEANDER 7 (1952).
KUBIAK Z., „Platon wobec teatru Dionizosa”, TWÓRCZOŚĆ 3 (1996).
KURYLEWICZ G., „Szkic do filozofii muzyki według Platona”, PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI 3–4 [40] (2004).
KUTRIS J., „Poglądy pedagogiczne Platona w »Państwie« i »Prawach«, KWARTALNIK PEDAGOGICZNY 4 (1957).
KRZAKOWSKI J.J., „Elementy filozofii Arystotelesa i Ksenokratesa w »Didaskaliosie« Alkinoosa”, FOLIA PHILOSOPHICA 41 (2019).

LEGOWICZ J., „Problem liczby jako ‘pojęcio-miary’ w języku Platona”, STUDIA FILOZOFICZNE 9 (1975).
LEGUTKO R., „Anamneza w Platońskim »Fedonie«: próba interpretacji”, KWARTALNIK FILOZOFICZNY 4 (1997).
LEGUTKO R., „Spór o Platona”, ZNAK 408 (1989).
LEGUTKO R., „Państwo Platona”, PRZEGLĄD FILOZOFICZNY 1 (1992).
LEWANDOWICZ J., „Relacja pojęć ‘logos’ — ‘mythos’ w pismach Platona”, ROCZNIKI HUMANISTYCZNE 44 (1996).
LIBERKOWSKI R., „Myśl Platona a współczesna nauka. Postrzeganie kosmosu”, [w:] B. Andrzejewski (red.), „Tradycja i postęp. Studia z historii filozofii”, Poznań 1997.
LUTOSŁAWSKI W., „Badania nad Platonem”, EOS 6 (1900).
LUTOSŁAWSKI W., „Testament Platona i ostatnia faza jego twórczości”, SPRAWOZDANIA PAU KRAKÓW 1946.

ŁAPIŃSKI K., „Platon i metamorfozy pojęcia filozofii”, PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI 3–4 [40] (2004).
ŁAPIŃSKI K., „Zagadnienie troski o duszę w dialogach Platona”, [w:] „Wszechrzeczą mądrze kieruje natura”, A. Górniak (red.), Warszawa 2012.
ŁOSIEW A., „Kształtowanie się pojęć ogólnych w filozofii Platońskiej. »Eutyfron«”, tłum. P. Nowak, [w:] Platon, „Eutyfron”, Warszawa 2015.

MAJERAN R., „Platon — nowa interpretacja”, ZESZYTY NAUKOWE KUL 3–4 (1992).
MAKSYMIUK K., „Filozofowie neoplatońscy na dworze Chosroesa I — zderzenie kulturowe?”, MEANDER 75 (2020).
MANIKOWSKI M., „Platoński Rzemieślnik a chrześcijański Stwórca”, ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS, FILOZOFIA 32 (1998).
MARCISZEWSKI W., „Racjonalizm platoński”, STUDIA FILOZOFICZNE 5–6 (1983).
MARLO LEWIS JR., „»Eutyfron«. Interpretacja”, tłum. R. Kuczyński, J. Tokarski, [w:] Platon, „Eutyfron”, Warszawa 2015.
MATHIENSEN A., „Gorgiasz, Platon, Arystoteles o poetyckim zwodzeniu i mimetyce”, [w:] S. Dworak, M. Jaworska-Wołoszyn (red.), „Filozofia w literaturze i sztuce”, Gorzów Wielkopolski 2018.
MATUSZAK M., „O wiedzy potencjalnej i aktualnej w platońskim »Teajtecie« i filozofii Arystotelesa”, [w:] Α. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ”, Wrocław 2007.
MATUSZAK M., „Sokrates jako jedyny prawdziwy polityk i polityki nauczyciel — Platon, »Gorgiasz« 521d 5–7”, [w:] Α. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. ΓΟΡΓIAΣ”, Wrocław 2009.
MAZANEK R., „Platon – władca czasu”, AMALGAMAT 1 (1992).
MAYKOWSKA M., „Kompozycja »Praw« Platona”, MEANDER 3–4 (1950).
MELBERG A., “Mimesis Platona”, tłum. J. Balbierz, PAMIĘTNIK LITERACKI 2 (2001).
MEYER M.F., „Postaci wiedzy w »Protagorasie« Platona”, [w:] A. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. »Protagoras«”, Wrocław 2011.
MIELCZERSKI C., „Jaeger i Popper. Dwie współczesne interpretacje Platońskiej filozofii polityki”, Przegląd Filozoficzno-Literacki 3–4 [40] (2004).
MRÓZ T., „Dialog Platona »Teajtet« w sporze między Stefanem Pawlickim a Wincentym Lutosławskim, [w:] Α. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ”, Wrocław 2007.
MRÓZ T., „Rola dialogu »Gorgiasz« w Karla R. Poppera interpretacji Platona i w pierwszych głosach krytycznych”, [w:] Α. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. ΓΟΡΓIAΣ”, Wrocław 2009.

NAUMOWICZ J., „Platonizm i filozofia patrystyczna”, WARSZAWSKIE STUDIA TEOLOGICZNE 8 (1996).
NERCZUK Z., „Platońska krytyka estetyki Gorgiasza w dialogu »Gorgiasz«”, SZTUKA I FILOZOFIA 13 (1997).
NERCZUK Z., „Gorgiasz a Platon. Przyczynek do historii empiryzmu”, RUCH FILOZOFICZNY 3 (1997).
NERCZUK Z., „Platońska krytyka estetyki Gorgiasza w dialogu »Gorgiasz«”, SZTUKA I FILOZOFIA 13 (1997).
NERCZUK Z., „Platoński projekt prawdziwej retoryki w dialogu »Gorgiasz«”, TORUŃSKI PRZEGLĄD FILOZOFICZNY 3–4 (2000).
NERCZUK Z., „Retoryczność platońskiej »Obrony Sokratesa«”, STUDIA ANTYCZNE I MEDIEWISTYCZNE 3 (2005).
NERCZUK M., „Protagoras u Sekstusa Empiryka (PH I 216) a platoński »Teajtet«”, [w:] Α. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ”, Wrocław 2007.
NERCZUK Z., „Przyrodnicze i medyczne źródła myśli Protagorasa (Platon, »Protagoras« 334a–c)”, [w:] A. Górniak, K. Łapiński, T. Tiuryn (red.), „Poznać, jak się rzeczy mają”, Warszawa 2010.
NERCZUK Z., „Koncepcja ‘zwolenników zmienności’ w Platońskim »Teajtecie« i jej recepcja w myśli greckiej”, ARCHIWUM HISTORII FILOZOFII I MYŚLI SPOŁECZNEJ 61 (2016).
NIEMIRSKA-PILSZCZYŃSKA J., „Dialog »Teajtet« Platona jako ‘dramat rodzenia’”, [w:] „Z zagadnień kultury chrześcijańskiej”, Lublin 1973.
NORAS A.J., „Platoński »Teajtet« Paula Natorpa”, [w:] Α. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ”, Wrocław 2007.
NOVOTNY F., „Świecka koncepcja nieśmiertelności Platona”, EUHEMER 2 (1983).
NOWAK P., „Umieram więc jestem. Uwagi o platońskim »Fedonie«”, [w:] M. Kowalska (red.), „Filozof w polis”, Białystok 2004.
OLBROMSKI C.J., „Platońskie pojęcie metaxu w filozofii politycznej E. Vogelina”, [w:] P. Kłoczkowski (red.), „Dziedzictwo greckie we współczesnej filozofii politycznej”, Kraków 2004.
OLEJARCZYK A., „Platońska koncepcja języka”, ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS, FILOZOFIA 36 (1999).
OLEJARCZYK A., „Koncepcja dzieła otwartego w semiotyce Umberta Eco jako podstawa propozycji nowej metody interpretacji pism Platona”, [w:] B. Dembiński (red.), „W kręgu filozofii klasycznej”, Katowice 2000.
OLESIŃSKI D., „Epistemologiczne uwarunkowania koncepcji Absolutu — Arystoteles a Plotyn”, PRZEGLĄD FILOZOFICZNY 3 (1997).
OLESIŃSKI D., „Dialektyka sokratejska w świetle platońskiego »Tejateta«”, [w:] „SOKRATIKA I. Sokratovská tradícia myslenia od antiky po súčasnost’”, V. Suvák (ed.), Prešov 2006.
OLESIŃSKI D., „Nous jako fundament episteme w filozofii Platona”, STUDIA ANTYCZNE I MEDIEWISTYCZNE 5 [40] 2007.
OLESIŃSKI D., „Rhetorike techne w Platońskim »Fajdrosie«”, STUDIA ANTYCZNE I MEDIEWISTYCZNE 7 [42] (2009).
OLESIŃSKI D., „Perswazja logosu w »Gorgiaszu« Platona”, [w:] Α. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. »Gorgias«”, Wrocław 2009.
OLESIŃSKI D., „Poznanie Dobra jako zwieńczenie Platońskiej dialektyki”, FOLIA PHILOSOPHICA 33 (2015).
OLESIŃSKI D., „Agon dialektyki z retoryką w platońskim »Protagorasie«”, [w:] A. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. »Protagoras«”, Wrocław 2011.
OLESIŃSKI D., „Elenktyka jako therapeia w świetle platońskiego »Eutyfrona«”, [w:] K. Łapiński, R. Pawlik, R. Tichy (red.), „Therapeia, askesis, meditatio. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu”, Warszawa 2017.
OLEŚ R., „O możliwości rozwiązania aporii monizmu gnozeologicznego w filozofii Plotyna”, FOLIA PHILOSOPHICA 33 (2015).
ORŁOW M., „Zagadnienia szkoły twórczej w rozumieniu Platona”, ŻYCIE SZKOLNE 12 (1933); 104 (1934).
OSEK E., „Samopoznanie w »Teajtecie«”, [w:] Α. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. »Theaitetos«”, Wrocław 2007.
OSEK E., „Starzec w polityce. Zmienne poglądy Plutarcha z Cheronei”, VOX PATRUM 56 (2012).

PACEWICZ A., „Próba interpretacji platońskiej koncepcji wzoru (paradeigma) w świetle teorii idei Romana Ingardena”, [w:] „Kolokwia Platońskie. »Timaios«”, (red.) A. Olejarczyk, M. Manikowski, Wrocław 2004
PACEWICZ A., „Prawdopodobne opowiadanie z platońskiego »Timajosa« — interpretacja eikos logos”, PRINCIPIA 41–42 (2005).
PACEWICZ A., „Sokratejska askesis w »Sympozjonie«”, [w:] K. Łapiński, R. Pawlik, R. Tichy (red.), „Therapeia, askesis, meditatio. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu”, Warszawa 2017.
PACZKOWSKI P., „Mistycyzm Plotyna”, LOGOS I ETHOS 2 [17] (1991).
PACZKOWSKI P., „Paradoksy platońskiej nauki o bycie”, [w:] A.L. Zachariasz, „Byt i jego pojęcie”, Rzeszów 2003.
PACZKOWSKI P., „Platon i matematyka”, COLLOQUIA COMMUNIA 1 (2003).
PACZKOWSKI P., „Platon i Stara Akademia a rozwój nauk matematycznych w IV w. p.n.e.”, PRZEGLĄD FILOZOFICZNY 12 [4] (48) 2003.
PACZKOWSKI P., „Wokół wizerunku filozofa w »Teajtecie« 172c–177c”, [w:] Α. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. »Theaitetos«”, Wrocław 2007.
PACZKOWSKI P., „Czy można świadomie czynić zło? Intelektualizm etyczny w »Protagorasie« Platona”, [w:] A. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. »Protagoras«”, Wrocław 2011.
PACZKOWSKI P., „Między psychologią a metafizyką. Arystoteles i Platon o pamięci i anamnezie”, [w:] „Odmiany pamięci. Rozprawy i eseje z filozofii kultury”, P. Paczkowski, W. Nowak (red.), Rzeszów 2018.
PACZKOWSKI P., „Platon: rola erosa w filozoficznym modelu życia” [w:] „Przyjaźń. Rozprawy i eseje z filozofii kultury”, W. Nowak, P. Paczkowski (red.), Rzeszów 2021.
PAŃPUCH Z., „Platona paideia a media”, CYWILIZACJA 9 (2004).
PARANDOWSKI J., „Dusza ze złota i kamień probierczy [na temat »Gorgiasza« Platona]”, FILOMATA 1959.
PATER W.H., „Estetyka Platona”, tłum. B.J. Obidzińska, SZTUKA I FILOZOFIA 31 (2007).
PATZIG G., „Platońska nauka o ideach w ujęciu praktycznym”, STUDIA ANTYCZNE I MEDIEWISTYCZNE 3 (2005).
PAWLACZYK A., „Tradycja religijna w ujęciu Platona”, MEANDER 1994.
PAWLAK A., „Przegląd świadectw starożytnych o życiu i nauce Platona”, MEANDER 6 (1999).
PAWLAK A., „Elementy dramatyczne w starożytnej teorii platońskiego dialogu”, COLLECTANEA PHILOLOGICA 8 (2004).
PAWLIK R., „Kierunki recepcji »Timajosa« i »Kritiasza«”, STUDIA ANTYCZNE I MEDIEWISTYCZNE 2 (2004).
PAWLIK R., „Obraz świata jako problem polityczny. Kosmologia polityczna Platońskiego »Timajosa«–»Kritiasza«, [w:] A. Górniak, K. Łapiński, T. Tiuryn (red.), „Poznać, jak się rzeczy mają”, Warszawa 2010.
PAWLISZCZE J., „Zagadka u Platona i Arystotelesa”, RUCH FILOZOFICZNY 66 [3] .
PAWŁOWSKI K., „Filozoficzna sylwetka Apulejusza z Madaury”, MEANDER 1989.
PAWŁOWSKI K., „Życiorys Platona i korzenie jego filozofii w »De Platone et eius dogmate« Apulejusza z Madaury”, MEANDER 1–2 (1991).
PAWŁOWSKI K., „Platońska demonologia oraz nauka o opatrzności, fatum i losie”, EUHEMER 3 (1991).
PAWŁOWSKI K., „Filozofować po platońsku. O platońskiej metodzie uprawiania filozofii”, MEANDER 9–10 (1993).
PAWŁOWSKI K., „Platoński ideał mędrca w »De Platone et eius dogmate« Apulejusza z Madaury. Doktryna ‘homoiosis theo’”, PRZEGLĄD RELIGIOZNAWCZY 3 (1993).
PAWŁOWSKI K., „Misteryjne i apollińskie wątki w »De Platone et eius dogmate« Apulejusza z Madaury”, PRZEGLĄD RELIGIOZNAWCZY 1 (1993).
PAWŁOWSKI K., „Zagadnienia metafizyczne w pismach Apulejusza z Madaury. Metafizyczna teoria pryncypiów wszechrzeczy”, MEANDER 1996.
PAWŁOWSKI K., „Zagadnienia kosmologiczne i psychologiczne w »De Platone et eis dogmate« Apulejusza z Madaury”, MEANDER 1996.
PAWŁOWSKI K., „Problematyka metafilozoficzna w »Didaskalikos« Albinusa ze Smyrny”, KWARTALNIK FILOZOFICZNY 3 (1999).
PAWŁOWSKI K., „Gnoseologia i dialektyka platońska w wersji Albinusa ze Smyrny”, KWARTALNIK FILOZOFICZNY 1 (2001) [cz. 1] oraz 2 (2001) [cz. 2].
PAWŁOWSKI K., „Kwestia istnienia i natury Boga w »Didaskalikos« Albinusa ze Smyrny”, MEANDER 3–4 (2002).
PAWŁOWSKI K., „Teoria idei jako myśli Boga według Albinusa ze Smyrny”, KWARTALNIK FILOZOFICZNY 2003.
PAWŁOWSKI K., „Nauka o najwyższym dobru i szczęściu człowieka w »Didaskalikos tou Platonos«”, MEANDER 59 (2004).
PAWŁOWSKI K., „’Misteryjne’ czytanie Platona. ‘Irracjonalność’ Greków i jej odbicie w filozofii Platona”, PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI 3–4 [40] (2004).
PAWŁOWSKI K., „Platońska teoria cnót i wad w »Didaskalikos« Albinusa ze Smyrny: zło jako choroba duszy”, ZESZYTY NAUKOWE WSZIP (ZESZYT PRAWNICZY I) 1 [17] (2005).
PAWŁOWSKI K., „Zagadnienia antropologiczne i eschatologiczne w »Didaskalikos ton Platonon Dogmaton« Albinusa ze Smyrny. Teoria metempsychozy”, ZESZYTY NAUKOWE WSZIP (ZESZYT PRAWNICZY II) 3 [19] (2005).
PAWŁOWSKI K., „Platońska filozofia Boga w pismach Apulejusza z Madaury”, ZESZYTY NAUKOWE WSZiP (ZESZYT PRAWNICZY III) 4 [20] (2005).
PAWŁOWSKI K., „Kosmologia platońska w wykładzie Albinusa ze Smyrny. Alegoryczna interpretacja platońskiej teorii powstania świata”, ZESZYTY NAUKOWE WSZiP (ZESZYT PRAWNICZY IV) 2 [23] (2006).
PAWŁOWSKI K., „Egzystencjalny wymiar filozoficznej mądrości według Platońskiego »Teajteta«. Moralne i duchowe aspekty maieutyki sokratejskiej”, [w:] Α. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. »Theaitetos«”, Wrocław 2007.
PAWŁOWSKI K., „Zasada ‘niekrzywdzenia’ w kontekście mitu eschatologicznego w Platońskim »Gorgiaszu«. Wtajemniczenie w moralny i duchowy wymiar ludzkiej egzystencji”, [w:] Α. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. »Gorgias«”, Wrocław 2009.
PAWŁOWSKI K., „Bóg, istnienie i miłość: ontologiczna i społeczna koncepcja Boga w »Dialogach« Plutarcha z Cheronei na tle greckiej tradycji teologicznej”, PRZEGLĄD TOMISTYCZNY 21 (2015).
PAWŁOWSKI K., „Komunikacyjna funkcja mitu w dialogach Platona. Mit jako środek przekazu i idei filozoficznych na przykładzie mitu o stworzeniu człowieka w »Timajosie« Platona”, [w:] T. Chachulski, D. Kielak, M. Ślusarska (red.), „Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane ofiarowane Profesor Teresie Kostkiewiczowej”, Warszawa 2015.
PAWŁOWSKI K., „Odkrycie niecielesności i nadprzyrodzoności w filozofii średnioplatońskiej i jego egzystencjalne konsekwencje”, FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA 13 (2016).
PAWŁOWSKI, „Dotknięcie tajemnicy. Mistyczne aspekty filozofii Platona”, [w:] K. Łapiński, R. Pawlik, R. Tichy (red.), „Therapeia, askesis, meditatio. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu”, Warszawa 2017.
PENROSE R. „Platońska rzeczywistość pojęć matematycznych”, tłum. M. Heller, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 13 (1991).
PETRZELKA J., „Dialektyka w »Protagorasie«, [w:] A. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. »Protagoras«”, Wrocław 2011.
PIECHOWIAK M., „Do Platona po naukę o prawach człowieka”, [w:] J. Białocerkiewicz, M. Balcerzak, A. Czeczko-Durlak (red.), „Księga jubileuszowa profesora Tadeusza Jasudowicza”, Toruń 2004.
PIECHOWIAK M., „Przemowa Demiurga w Platońskim »Timajosie« a współczesne pojęcie godności, [w:] A. Dębiński et al. (red.), „Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci księdza profesora Antoniego Kościa SVD”, Lublin 2013.
PIECHOWIAK M., „Platońskie widziadło sprawiedliwości”, THEMIS 1 (2013).
PIECHOWIAK M., „Sokrates sam ze sobą rozmawia o sprawiedliwości”, [w:] „Kolokwia Platońskie. ΓΟΡΓIAΣ”, Α. Pacewicz (red.), Wrocław 2009.
PIĘTKA D., „Kwestia znaczenia w filozofii Platona”, FILOZOFIA NAUKI 3 (2006).
PIĘTKA D., „Platon twórcą klasycznej koncepcji prawdy”, ARCHIWUM HISTORII FILOZOFII I MYŚLI SPOŁECZNEJ 54 (2009).
PIĘTKA D., „Sylogistyka praktyczna Platona w ujęciu Alkinoosa”, ARCHIWUM HISTORII I MYŚLI SPOŁECZNEJ 59 (2014).
PIĘTKA D., „Transformacyjna analiza mowy w »Kratylosie« Platona”, ARCHIWUM HISTORII I MYŚLI SPOŁECZNEJ 62 (2017).
PLESZCZYŃSKI J., „Ewolucyjne ujęcie Platońskiej teorii anamnezy”, ROCZNIKI FILOZOFICZNE KUL 46 (1998).
PLEZIA M., „Testament Platona i Arystotelesa”, MEANDER 4–5 (1947).
PRICE A.W., „Akrasia w »Protagorasie«”, [w:] A. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. »Protagoras«”, Wrocław 2011.
PRZEŁĘCKI M., „’O tym, czego nie ma’ (na marginesie »Sofisty« Platona ), STUDIA FILOZOFICZNE, 10 (1979) albo M. Przełęcki, „Lektury platońskie”, Warszawa 2000.
PRZEŁĘCKI M., „Argumentacja etyczna w »Gorgiaszu« Platona”, STUDIA FILOZOFICZNE 1 (1988) albo M. Przełęcki, „Lektury platońskie”, Warszawa 2000.
PRZEŁĘCKI M., „O paradoksach platońskiego »Parmenidesa«”, STUDIA FILOZOFICZNE 6 (1987) albo M. Przełęcki, „Lektury platońskie”, Warszawa 2000.
PRZEŁĘCKI M., „O platońskiej koncepcji filozofii”, STUDIA FILOZOFICZNE 10 (1984) albo M. Przełęcki, „Lektury platońskie”, Warszawa 2000.
PRZEŁĘCKI M., „O platońskim ideale moralnym”, STUDIA FILOZOFICZNE 8–9 (1985) albo M. Przełęcki, „Lektury platońskie”, Warszawa 2000.
PRZEŁĘCKI M., „Platon o niewyrażalności poznania filozoficznego”, PRZEGLĄD FILOZOFICZNY. NOWA SERIA (1992) albo M. Przełęcki, „Lektury platońskie”, Warszawa 2000.
PRZEŁĘCKI M., „Rola mitu w argumentacji Platona”, STUDIA FILOZOFICZNE 1 (1990) albo M. Przełęcki, „Lektury platońskie”, Warszawa 2000.
PRZYBYŁEK M., „O tłumie, prawdopodobieństwie i prawdzie (Seminarium platońskie)”, HEKSIS 1995.
PRZYBYSŁAWSKI A. , „Przyczynek do aretologii Plotyna”, ETYKA 29 (1996).
PRZYBYSŁAWSKI A., „Plotyn — filozofia jako wehikuł”, KWARTALNIK FILOZOFICZNY 4 (1997).
PRZYBYSŁAWSKI A., „Dialektyka Plotyńska”, ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS. FOLIA PHILOSOPHICA 12 (1998).
PUSZKO-MIŚ H., „Problem zmienności sztuki u Platona”, MEANDER 1–2 (1980).

REALE G., „Platońska koncepcja pisma i jej podstawy historyczne. Świadectwa samego Platona: »Fajdros« i »List VII«”, [w:] A. Kijewska, E.I. Zieliński (red.), „Platon – Nowa interpretacja”, Lublin 1993.
REALE G., „Utrata poczucia formy. Platon i ontologiczny wymiar piękna”, tłum. J. Merecki SDS, ETHOS 40 (1997).
REALE G., „Dwa przesłania Platona dla ludzi wszystkich czasów. Metafora nawrócenia i ‘modlitwa filozofa’”, ETHOS 75 (2006).
ROSEN F., „Pobożność i sprawiedliwość w »Eutyfronie« Platona”, tłum. R. Kuczyński, [w:] Platon, „Eutyfron”, Warszawa 2015.
ROSKAL Z., „Platońska kosmologia, astronomia i matematyka w nauce greckiej”, KWARTALNIK HISTORII NAUKI 4 (2001).
RUBCZYŃSKI W., „Studja neoplatońskie”, PRZEGLĄD FILOZOFICZNY 3 (1900).
RYBKOWSKA J., „O polskich przekładach »Uczty« i »Fedona«”, MEANDER 3–4 (1996).
RYCYK D.K., „Między Plotynem o Orygenesem. Metafora posągów”, [w:] A. Palusińska (red.), „Hellenizm a chrześcijaństwo w późnej starożytności i średniowieczu”, Lublin 2017.
RYGALSKI A., „Platon, Ingarden i trzeci człowiek”, [w:] D. Karłowicz, J. Lipiec, B. Markiewicz (red.), B. Szymańska, „Wartość bycia. Władysławowi Stróżewskiemu w darze”, Kraków–Warszawa 1993.
RYMAR D., „Aporie teologii według Platońskiego »Parmenidesa«”, [w:] K. Kołakowska (red.), „Orfizm i jego recepcja w literaturze, sztuce i filozofii”, Kraków–Lublin 2011.
SAJDEK W., „Przypominanie przypominania. Platońskie nauczanie o anamnezie”, [w:] „Philosophical Discourses I. Pamięć — zapomnienie — niepamięć. Konteksty filozoficzne”, M. Woźniczka, M. Perek (red.), Częstochowa 2019.
SAHAJ T., „Eugenika społeczna w ujęciu Platona”, ACHEUS 5 (2004).
SARNOWSKI S., „Platon i Arystoteles, czyli dwie wizje filozofii”, [w:] A. Jamroziakowa, E. Jeliński (red.), „Wokół ideałów i wartości. Dylematy filozoficzne i praktyczne. Księga dedykowana pamięci Profesora Seweryna Dziamskiego”, Poznań 2005.
SEŃKO W., „Państwo Platona w świetle jego »Listów«”, PRZEGLĄD TOMISTYCZNY 3 (1983).
SERAFIN A., „Ostatnie słowo Platona”, KRONOS 2 (2012).
SIWIEC M.K., „Początki estetycznej metakrytyki: Sokrates, Platon, Arystoteles”, [w:] S. Sarnowski, G.A. Dominiak (red.), „Od Platona do współczesności”, Bydgoszcz 1999.
SINKO T., „W Gaju Akadema”, MEANDER 3 (1947).
SIWECKI J., „W sprawie klasyfikacji nauk u Platona i u Arystotelesa”, [w:] „Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze W. Tatarkiewiczowi”, Warszawa 1960.
SKARBEK-KAZANECKI J., „Filozofia jako ‘ośmieszenie’ prawdy: humor w »Charmidesie« Platona”, TEKSTUALIA 4 [59] (2019).
SKARGA B., „Tożsamość pojęcia czy tożsamość bycia. Z lektury Damaskiosa”, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 38 (1993) oraz [w:] B. Skarga, „Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne”, Kraków 1997.
SMOLAK M., „Metafora »Jaskini« — czy droga z ciemności do światła”, [w:] „Światło w dziejach człowieka, sztuce, religii, nauce i technice”, t. I, J. Miziołek (red.), Krosno 2017.
SOCHOŃ J., „Platona ogląd bytu-idei”, WARSZAWSKIE STUDIA TEOLOGICZNE 10 (1997).
SOKOŁOWSKI K., „Czy Protagoras zachęca do mierzenia dobra i zła? Dwa argumenty przeciw”, „Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki” 2 (2012).
SOŁTYS S., „Platońska koncepcja mimesis w ujęciu Leona Goldena”, CZŁOWIEK W KULTURZE 16 (2004).
SOWA J., „Pojęcie ‘daimon’ w pismach Platona”, COLLECTANEA PHILOLOGICA 2 (1995).
SOWA J., „Czy przyjaźń jest cnotą? (Philia i arete u Platona i Arystotelesa)”, MEANDER 2 (1999).
SOWA J., „’Pieśniarze Dionizosa’ i ‘Śpiewak Apollona’ – dwie wizje idealnej starości w dialogach Platona”, COLLECTANEA PHILOLOGICA 14 (2011).
SPYCHAŁA J.M., „Legenda apollińska w życiu i działalności Platona”, [w:] A. Głodkowska, T. Dreikopel, W. Wróblewski, J.M. Spychała, „W kręgu Platona i jego dialogów”, Toruń 2005.
STACHOWSKI R., „Pojęcie intensywnej wielkości psychologicznej u Platona”, POZNAŃSKIE STUDIA Z FILOZOFII NAUKI 12 (1992).
STAHR J., „Podstawa filozofii Platona”, KWARTALNIK KLASYCZNY 6 (1930).
STANISŁAWEK J., „Czy mieszkańcy Platońskiej jaskini odkryją nierealność oglądanych przez siebie cieni”, STUDIA FILOZOFICZNE 9 (1989).
STAWROWSKI Z., „Platon o demokracji”, CIVITAS 2 (1998).
STRAUSS L., „Nietytułowany wykład na temat Platońskiego »Eutyfrona«”, [w:] Platon, „Eutyfron”, Warszawa 2015.
STRÓŻEWSKI W., „Nad ostatnim dialogiem Platona”, ZNAK 88 (1961).
STRÓŻEWSKI W., „Arcydialog Platona”, ZNAK 106 (1963).
STRÓŻYŃSKI M., „Doświadczenie nieustannej kontemplacji w filozofii Plotyna”, SYMBOLAE PHILOLOGORUM POSNANIENSIUM 17 (2007).
STRÓŻYŃSKI M., „Mistyka jaźni w filozofii Plotyna”, FILOZOFIA CHRZEŚCIJAŃSKA 13 (2016).
STRÓŻYŃSKI M., „Ostatnie dni Plotyna”, SYMBOLAE PHILOLOGORUM POSNANIENSIUM 31 [1] (2021).
SUBCZAK M., „Soteriologiczny wymiar myśli platońskiej”, SOPHIA. PISMO FILOZOFÓW KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH 11 (2011).
SUBCZAK M., „’Dzień bez jutra’ jako cecha filozoficznego sposobu życia w Platońskim »Fedonie«”, FOLIA PHILOSOPHICA 33 (2015).
SUBCZAK M., „’Polityka dobra’ w filozofii Platona. Analiza przesłanek działalności politycznej filozofa na podstawie dialogu »Państwo«”, [w:] „Wartości i idee a polityka”, K.M. Cwynar (red.), Rzeszów 2016.
SUBCZAK M., „Upadek człowieka jako choroba duszy. Diagnostyczno-terapeutyczny wymiar Platońskich dialogów”, „Ethnos” 124 (2018).
SUBCZAK M., „Między odwróceniem duszy a poznaniem mistycznym. Interpretacje początku i końca filozofii w dialogach Platona”, „Studia Gdańskie” 42 (2018).
SUBCZAK M., „Przyjaźń jako znak dobra. Platon”, [w:] „Przyjaźń. Rozprawy i eseje z filozofii kultury”, W. Nowak, P. Paczkowski (red.), Rzeszów 2021.
SULOWSKI J., „Źródła »De consolationae philosophiae« Boecjusza”, „Roczniki Teologiczne ChAT” 1963.
SULOWSKI J., »Kalcydiusz, jedno ze źródeł filozofii średniowiecznej”, STUDIA FILOZOFICZNE 29 (1962).
SYKAŁA R., „Problem rozumienia zła w filozofii Platona w ujęciu A.-J. Festugière’a”, [w:] „Sztuka i realizm. Art. and Reality – Ars et res – Techne kai huparksis. Księga Pamiątkowa z okazji jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL Profesora Henryka Kieresia”, Lublin 2014.
SYLWESTRZAK A., „Demokracja na tle systematyzacji ustrojów politycznych w myśli Platona”, ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. STUDIA PRAWNOUSTROJOWE 2 (1990).
SZARMACH M., „»Peri erotos« Plutarcha”, COLLECTANEA CLASSICA THORUNENSIA 9 (1987).
SZARMACH M., „Maksymos z Tyru »O istocie boga według Platona (XI), SYMBOLAE PHILOLOGORUM POSNANIENSIUM 31 [1] (2021).
SZLEZAK T.A., „Forma dialogu a ezoteryka. O interpretacji platońskiego dialogu »Fajdros«”, tłum. J. Szulińska, PRZEGLĄD FILOZOFICZNY 3 (1997).
SZLEZAK T.A., „Ustna dialektyka a pisemna zabawa: »Fajdros«”, PRZEGLĄD FILOZOFICZNY 1998.
SZLEZAK T.A., „Idea dobra jako ‘arche’ w »Politei« Platona”, tłum. E.I. Zieliński, M. Osmański, ROCZNIKI FILOZOFICZNE 1 (2003).
SZLEZAK T.A., „Rozmowy nierównych. O strukturze i celu platońskich dialogów”, [w:] T.A. SZLEZAK, „O nowej interpretacji platońskich dialogów”, tłum. P. Domański, Kęty 2005.
SZLEZAK T.A., „Kontekst platońskich timiotera”, [w:] T.A. Szlezak, „O nowej interpretacji platońskich dialogów”, tłum. P. Domański, Kęty 2005.
SZLEZAK T.A., „Platon i nowożytna teoria platońskiego dialogu”, [w:] T.A. SZLEZAK, „O nowej interpretacji platońskich dialogów”, tłum. P. Domański, Kęty 2005.
SZLEZAK T.A., „Psyche — polis — kosmos. Uwagi nad jednością myśli platońskiej”, [w:] T.A. SZLEZAK, „O nowej interpretacji platońskich dialogów”, tłum. P. Domański, Kęty 2005.
SZLEZAK T.A., „Idea dobra jako arche w »Państwie«” [w:] T.A. SZLEZAK, „O nowej interpretacji platońskich dialogów”, tłum. P. Domański, Kęty 2005.
SZLEZAK T.A., „Nieśmiertelność i trychotomia duszy ludzkiej w dziesiątej księdze »Państwa«”, [w:] T.A. SZLEZAK, „O nowej interpretacji platońskich dialogów”, tłum. P. Domański, Kęty 2005.
SZLEZAK T.A., „Wykład 'ludzki’ i 'boski’. O teologicznym aspekcie mówienia i pisania u Platona”, [w:] T.A. SZLEZAK, „O nowej interpretacji platońskich dialogów”, tłum. P. Domański, Kęty 2005.
SZLEZAK T.A., „Od time bogów do timiotes zasady. Arystoteles i Platon o randze wiedzy i jej przedmiotów”, [w:] T.A. SZLEZAK, „O nowej interpretacji platońskich dialogów”, tłum. P. Domański, Kęty 2005.
SZLEZAK T.A., “Hous monous an tis orthos proseipoi philosophous. O platońskim użyciu miana philosophos”, [w:] T.A. SZLEZAK, „O nowej interpretacji platońskich dialogów”, tłum. P. Domański, Kęty 2005.
SZLEZAK T.A., „Luki w akademickiej teorii zasad według prezentacji Arystotelesa (Metafizyka M i N)”, [w:] T.A. SZLEZAK, „O nowej interpretacji platońskich dialogów”, tłum. P. Domański, Kęty 2005.
SZLEZAK T.A., „Kontynuacja inspiracji platońskich w »Metafizyce« Arystotelesa”, [w:] T.A. SZLEZAK, „O nowej interpretacji platońskich dialogów”, tłum. P. Domański, Kęty 2005.
SZLEZAK T.A., „O zwykłej niechęci wobec »agrapha dogmata«”, PEITHO. EXAMINA ANTIQUA 1 (2010).
SZULIŃSKA, „O roli platońskiego dialektyka”, PRZEGLĄD FILOZOFICZNY 1998.
SZYMAŃSKA J., „Traktat Plutarcha z Cheronei »O cnotach kobiet«: Wprowadzenie, STUDIA ANTYCZNE I MEDIEWISTYCZNE 5 [40] 2007.
SZYMAŃSKI W.K., „Problematyka dobra w »Enneadach« Plotyna”, ROCZNIKI FILOZOFICZNE KUL 11 (1963).
ŚWIDEREK J., „Filozofia geometrii Platona”, [w:] J. Perzanowski, A. Pietruszczak (red.), „Byt. Logos. Matematyka”, Toruń 1997.

TARASIEWICZ M., „Obraz jaskini a program wychowania w »Państwie« Platona”, STUDIA ANTYCZNE I MEDIEWISTYCZNE 15 [50] (2017).
TARNOWSKI K., „Platon”, ZNAK 181–182 (1969).
TATARKIEWICZ W., „Spór o Platona”, PRZEGLĄD FILOZOFICZNY 14 (1911).
TIURYN T., „Realizm umiarkowany Boecjusza”, STUDIA ANTYCZNE I MEDIEWISTYCZNE 3 (2005).
TOBOTA D., „Jedność idei w dialogach Platona”, PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI 3 (2003).
TOMANEK Ł., „Polityka w cieniu śmierci. Mity eschatologiczne w »Gorgiaszu« i »Państwie« Platona”, [w:] A. Kucz, P. Matusiak (red.), „Szkice o antyku. T. 2: Śmierć w antycznej kulturze śródziemnomorskiej”, Katowice 2015.
TOMASZEWSKI M., „Lekcja Alkibiadesa. Rzecz o Platońskiej koncepcji umiarkowania”, HYBRIS 22 (2013).
TORZEWSKI W., „Ogólne i indywidualne. Heglowskie odczytanie platońskiej filozofii praktycznej”, [w:] S. Sarnowski, G.A. Dominiak, „Od Platona do współczesności”, Bydgoszcz 1999.
TUROS L., „Platoński ‘aner’ – człowiek dorosły przedmiotem studiów”, [w:] L. Turos, „Andragogika ogólna”, Warszawa 1999.
TUSZYŃSKA-MACIEJEWSKA K., „Interpretacja Platońskiej »Obrony Sokratesa«. Przyczynek do retoryki Platona”, SYMBOLAE PHILOLOGORUM POSNANIENSIUM 10 (1994).
TUSZYŃSKA-MACIEJEWSKA K., „»Meneksenos« jako platońska próba retoryczna”, [w:] J. Axer (red.), „Retoryka antyczna i jej dziedzictwo”, Warszawa 1996.
TYLAK A., „Etyczny wymiar metempsychozy w dialogach Platona”, COLLECTANEA PHILOLOGICA 14 (2011).

USAKIEWICZ J., „Autorytet autora wypowiedzi jako pozawerbalna forma perswazyjna na przykładzie dialogów Platona”, [w:] E. Gryksa, P. Matusiak, „Szkice o Antyku V. Antyczne techniki perswazyjne”, Katowice 2019.

VLASTOS G., „Jedność cnót w »Protagorasie«, tłum. H. Dubielczyk, [w:] A. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. »Protagoras«”, Wrocław 2011.
VLASTOS G., „Czy Polos został odparty”, tłum. K. Sokołowski, TEOLOGIA POLITYCZNA 6 (2012).
VOEGELIN E., „Platoński ład duszy”, tłum. H. Krzeczkowski, ZNAK 37 (1985).

WASILIEWA T.W., „Niepisana nauka Platona”, PRZEGLĄD FILOZOFICZNY 3 (1997).
WASILEWSKI M., „Wątki orfickie w platońskiej filozofii wychowania”, [w:] K. Kołakowska (red.), „Orfizm i jego recepcja w literaturze, sztuce i filozofii”, Kraków–Lublin 2011.
WCIÓRKA W., „’Ale tamto nie jest Umysłem. Jakże więc rodzi Umysł?’ Próba zrozumienia odpowiedzi Plotyna (Enn. V 1, 7, 5–6)”, PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI 3–4 (2005).
WCIÓRKA W., „Dwa wymiary platońskiej idei”, [w:] A. Górniak, K. Łapiński, T. Tiuryn (red.), „Poznać, jak się rzeczy mają”, Warszawa 2010.
WEIZSÄCKER von C.F., „Parmenides i szara gęś”, tłum. K. Wolicki [w:] C.F. von Wiezsäcker „Jedność przyrody”, Warszawa 1978.
WEIZSÄCKER von C.F., „Parmenides i teoria kwantów”, tłum. K. Wolicki [w:] C.F. von Wiezsäcker „Jedność przyrody”, Warszawa 1978.
WEIZSÄCKER von C.F., „Platońska koncepcja prawdy w dziejach przyrodoznawstwa”, tłum. M. Łukasiewicz, LITERATURA NA ŚWIECIE 3 (1981).
WESOŁY M., „’Mimesis’ dramatyczna według Platona i Arystotelesa”, EOS 84 (1996).
WESOŁY M., „Platon i Arystoteles w ocenie Kanta”, PRZEGLĄD FILOZOFICZNY 3 (1997).
WESOŁY M., „Parmenides z Elei — »physikos« i „Parmenides” Platona — »dialektikos«: ku aporetycznej wykładni metafizyki Arystotelesa”, [w:] P. Jaroszyński (red.), „Metafizyka w filozofii”, Lublin 2004.
WESOŁY M., „Sokrates i »agrapha dogmata« — dwa komplementarne zaplecza filozofii Platona”, [w:] A. Motycka (red.), „Spotkania Platońskie”, Warszawa 2004.
WESOŁY M., „»Teajtet« Platona: Przedmiot, pejrastyka i sokratejska wymowa”, [w:] Α. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. »Theaitetos«”, Wrocław 2007.
WESOŁY M., „Platona »Gorgiasz« — kompozycja dramatyczna, zarzewie agonu i sokratejska wymowa”, [w:] Α. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. »Gorgias«”, Wrocław 2009.
WESOŁY M., „»Protagoras« Platona: kompozycja, rozgrywka logosów i sokratejska parodia”, [w:] A. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. »Protagoras«”, Wrocław 2011.
WIERZBICKI A.M., „Czy Platon był ojcem totalitaryzmu?”, [w:] S. Janeczek et al. (red.), „Gaudium in litteris. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa”, Lublin 2009.
WILCZYŃSKI K., „Umiłowanie mądrości jako ‘wzgardzenie ciałem’ w dialogach Platona”, [w:] K. Łapiński, R. Pawlik, R. Tichy (red.), „Therapeia, askesis, meditatio. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu”, Warszawa 2017.
WILOWSKI W., „Starość, umieranie, śmierć i życie po życiu w nauce pisanej a nowa interpretacja Platona”, [w:] B. Andrzejewski (red.), „Tradycja i postęp. Studia z historii filozofii”, Poznań 1997.
WISTUBA H., „Problem zła w »Enneadach« Plotyna, próba oceny na tle systemu”, ROCZNIKI FILOZOFICZNE KUL 10 (1962).
WIND E., „Theios phobos. Rozważania o filozofii sztuki Platona”, KRONOS 2 [53] (2020).
WOJTCZAK J., „Pośmiertne losy duszy w dialogach Platona”, STUDIA PHILOSOPHIAE CHRISTIANAE 29 (1993).
WOLICKA E., „Mimetyka — noetyka — retoryka. W kręgu platońskiej wizji początków języka i sztuki wymowy”, STUDIA SEMIOTYCZNE 14–15 (1986).
WOLICKA E., „Mit – symbol – alegoria. W kręgu platońskiej hermeneutyki mitów. Cz. I”, STUDIA SEMIOTYCZNE 14–15 (1986).
WOLICKA E., „Symbolika i hermeneutyka. Kilka uwag o sztuce obrazowania i jej wykładni u Platona”, ROCZNIKI HUMANISTYCZNE TN KUL” 35 (1987).
WOLICKA E., „Odyseja — Politeja. Szkic o homerycko-platońskim rodowodzie idei ‘człowieka-pielgrzyma’”, ZNAK 440 (1992).
WOLICKA E., „Kim jesteś filozofie? (Wokół fragmentów księgi V i VI »Politei« Platona — próba interpretacji)”, [w:] D. Karłowicz, J. Lipiec, B. Markiewicz, B. Szymańska (red.), „Wartość bycia. Władysławowi Stróżewskiemu w darze”, Kraków–Warszawa 1993.
WOLICKA E., „O sposobie ‘odzyskiwania żywej mowy’ w dialogach Platona”, [w:] A. Kijewska, E.I. Zieliński (red.), „Platon — nowa interpretacja”, Lublin 1993.
WOLICKA E., „Czytając – ze Stróżewskim — Platona”, KWARTALNIK FILOZOFICZNY 21 (1993).
WOLICKI A., „Choroba psychiczna jako wada ukryta niewolnika w greckim prawie handlowym. Świadectwa Platona”, MEANDER 48 (1993).
WOLLNER U., „Platoński Sokrates o poezji oraz retoryce w dialogach »Ion« i »Gorgiasz«” [w:] Α. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. »Gorgias«”, Wrocław 2009.
WOLLNER U., „Demiurgiczna i polityczna technē w platońskim »Protagorasie«”, [w:] A. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. »Protagoras«”, Wrocław 2011.
WOSZCZYK A., „Problem związków neoplatonizmu z platońskimi ‘agrapha dogmata’”, „PRZEGLĄD FILOZOFICZNY 14 [54] (2005).
WOSZCZYK A., „Dualizm metafizyczny w »Enneadach« Plotyna”, FOLIA PHILOSOPHICA 24 (2006).
WOSZCZYK A., „’Aoristos dyas’ a materia noetyczna w »Enneadach« Plotyna”, FOLIA PHILOSOPHICA 25 (2007).
WOSZCZYK A., „Plotyńska teoria duszy w »De anima« Jamblicha z Chalkis”, STUDIA ANTYCZNE I MEDIEWISTYCZNE 7 [42] (2009).
WOSZCZYK A., „Związek cnoty i samopoznania. Plotyńskie rozwinięcie wskazówki z »Protagorasa«”, [w:] A. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. »Protagoras«”, Wrocław 2011.
WOSZCZYK A., „Materia-zło i problem dualizmu pryncypiów. Polemika Proklosa z Plotynem w »De malorum subsistentia«”, FOLIA PHILOSOPHICA 33 (2015).
WOSZCZYK A., „Odkrywanie jaźni. Anabasis i katabasis w »Enneadach« Plotyna”, [w:] K. Łapiński, R. Pawlik, R. Tichy (red.), „Therapeia, askesis, meditatio. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu”, Warszawa 2017.
WORTKOWSKI W., „Platońskie inspiracje w sugestiach Oslera dotyczących edukacji lekarzy i wyboru autorytetów”, PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI 3–4 [40] (2004).
WRÓBLEWSKI W., „Z problemów arete w »Politei« Platona”, RUCH FILOZOFICZNY 2–3 (1969).
WRÓBLEWSKI W., „Miejsce poezji w pedagogicznej działalności Protagorasa z Abdery w świetle Platońskiego dialogu »Protagoras«”, [w:] A. Głodkowska, T. Dreikopel, W. Wróblewski, J.M. Spycjała, „W kręgu Platona i jego dialogów”, Toruń 2005.

ZABOROWSKI R., „Rozwój czteroelementowego modelu przyjaźni w »Lizysie« Platona”, GNOSIS 6 (1993).
ZABOROWSKI R., „ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΓΑΘΟΝ. Człowiek-Dobro w filozofii Plotyna”, HEKSIS 1997.
ZABOROWSKI R., „Rozumienie ‘logos’: presokratycy — Platon”, PRZEGLĄD FILOZOFICZNY 3 (1998).
ZALEWSKI G., „Arystotelesowskie vs platońskie rozumienie choroby psychicznej”, TEST 4 (1996).
ZAREWICZ D., „Platon — Muzajos — misteria. Antropologia śmierci i misteryjnego wyzwolenia w kontekście kilku fragmentów greckiej literatury”, [w:] K. Kołakowska (red.), „Orfizm i jego recepcja w literaturze, sztuce i filozofii”, Kraków–Lublin 2011.
ZIAREK P., „Platon — ojciec totalitaryzmu?”, KRAKOWSKIE STUDIA MAŁOPOLSKIE 8 (2004).
ZIELIŃSKI E.I., „Problem emanacjonizmu w filozofii Plotyna”, [w:] A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Skrzydlewski (red.), „Analogia w filozofii. Zagadnienia współczesnej metafizyki”, Lublin 2005.
ZMORZANKA A.Z., „Platon o starości i ludziach starych”, VOX PATRUM 56 (2012).
ZYGMUNTOWICZ D., „Sztuka odkrywania miary w »Polityku« Platona”, PRZEGLĄD FILOZOFICZNY 3 (2002).
ZYGMUNTOWICZ D., „’Paideia’ filozofa (I część »Parmenidesa« Platona)”, [w:] A. Górniak (red.), „Wokół pojęcia logosu”, Warszawa 2003.
ZYGMUNTOWICZ D., „Metoda diairetyczna w »Sofiście« Platona”, ARCHIWUM HISTORII FILOZOFII I MYŚLI SPOŁECZNEJ 48 (2003).
ZYGMUNTOWICZ D., „Kilka uwag na temat symboliki »Praw« Platona”, STUDIA ANTYCZNE I MEDIEWISTYCZNE 3 (2005).
ZYGMUNTOWICZ D., „Polis walcząca (według »Timajosa« i »Praw« Platona)”, ARCHIWUM HISTORII FILOZOFII I MYŚLI SPOŁECZNEJ 50–51 (2006).
ZYGMUNTOWICZ D., „Lekcja Kadmejska. Wątki »Bachantek« Eurypidesa w »Prawach« Platona”, STUDIA ANTYCZNE I MEDIEWISTYCZNE 5 [40] 2007.
ZYGMUNTOWICZ D., „Obrona Parmenidesowej ‘drogi prawdy’ w »Gorgiaszu« Platona”, [w:] Α. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. »Gorgias«”, Wrocław 2009.
ZYGMUNTOWICZ D, „’Wczorajsza’ Kallipolis z »Państwa« w świetle ‘dzisiejszych’ wykładów z »Timajosa«”, [w:] A. Górniak, K. Łapiński, T. Tiuryn (red.), „Poznać, jak się rzeczy mają”, Warszawa 2010.
ZYGMUNTOWICZ D., „Platon o poezji czyli krucha niewinność niewiedzy”, PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI 3–4 [40] (2004).
ZYGMUNTOWICZ D, „Platon i jego bracia”, „Meander” 75 (2020).
ŻELAZNA J., „Platońska »Politeia« jako nauka o duszy (na motywach nauki C.G. Junga)”, ANNALES UMCS, Sect. I, 21–22 (1996–1997).
ŻÓŁTOWSKI A., „O »Parmenidesie« Platona”, PRZEGLĄD FILOZOFICZNY 1927.
ŻÓŁTOWSKI A., „Układ oraz zagadnienie w Platońskim »Fedonie«”, DROGA 1927.
ŻYCIŃSKI J., „Ontologia Platona a ewolucja kosmiczna”, ROCZNIKI FILOZOFICZNE 54 (2006).