PRESOKRATYCY

MONOGRAFIE:
ASMUS W.F., „Demokryt”, tłum. B. Kupis, Warszawa 1961.
BAŃKA J., „Medytacje parmenidiańskie o pierwszej filozofii. Recentywizm i pannyngeneza”, Katowice 1992.
BAŃKA J., „Zenon z Elei. Recentywizm w zwierciadle paradoksu strzały”, Katowice 2002.
BURAKOWSKI D., „Ontologia pitagorejska w świetle nauki harmoniki. Perspektywa boecjańska”, Nowa Wieś 2008.
COLLI G., „Narodziny filozofii”, tłum. S. Kasprzysiak, Warszawa–Kraków 1991.
DEMBIŃSKA-SIURY D., „Człowiek odkrywa człowieka. O początkach greckiej refleksji moralnej”, Warszawa 1991.
DŁUBACZ W., „U źródeł koncepcji Absolutu. Od Homera do Platona”, Lublin 2003.
GADAMER H.-G., „Początek filozofii”, tłum. J. Gajda-Krynicka, Warszawa 2008.
GAJDA J., „Pitagorejczycy”, Warszawa 1996.
GAJDA J., „Prawo natury i umowa społeczna w filozofii przedsokratejskiej”, Wrocław 1986.
GAJDA J., „Teorie wartości w filozofii przedplatońskiej”, Wrocław 1992.
GAJDA J., „Sofiści”, Warszawa 1989.
GAJDA J., „Filozofia przedplatońska”, Warszawa 2007.
GHYKA M.C., „Złota liczba. Rytuały i rytmy pitagorejskie w rozwoju cywilizacji zachodniej”, tłum. I. Kania, Kraków 2001.
GRÓDEK K. OFM, „Rozumienie »eon« i »noein« u Parmenidesa”, Kraków 2003.
GRÓDEK K. OFM, „Jedno, wiele, nic u Zenona i Gorgiasza. Analiza terminów hen, polla, ouden w kontekście filozofii Parmenidesa”, Kraków 2018.
GUTHRIE W.K.C., „Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa”, tłum. A. Pawelec, Kraków 1996.
IZDEBSKA A., „Pitagoreizm. Jedno jako »archē« w metafizyce, antropologii i polityce”, Warszawa 2012.
JASTRZĘBSKI M., „Wczesna filozofia grecka jako archeiczna droga do nieśmiertelności. Próba rekonstrukcji”, Białystok 2014.
JAWORSKI W., „W kręgu presokratyków”, Kraków 1992.
JAEGER W., „Teologia wczesnych filozofów greckich”, tłum. J. Domański, Kraków 2007.
KIRK G.S., RAVEN, SCHOFIELD M., „Filozofia przedsokratejska”, tłum. J. Lang, Warszawa–Poznań 1999.
KROKIEWICZ A., „Zarys filozofii greckiej. Od Talesa do Platona”, Warszawa 1971.
KROKIEWICZ A., „Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa”, Warszawa 1960.
KUBOK D., „Problem »apeiron« i »peras« w filozofii przedsokratejskiej”, Katowice 1999.
KUBOK D., „Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei”, Katowice 2004.
KUBOK D., „Krytycyzm, sceptycyzm i zetetycyzm we wczesnej filozofii greckiej”, Katowice 2021.
KUPIS B., „Myślenie ma kapitalną przeszłość: w kręgu pierwszych filozofów”, Warszawa 1972.
LEGUTKO R., „Filozofia presokratyków. Od Talesa do Demokryta”, Kraków 2020.
LENGAUER W., „Pojęcie równości w greckich koncepcjach politycznych. Od Homera do końca V wieku p.n.e.”, Warszawa 1989.
LEŚNIAK K., „Materialiści greccy w epoce przedsokratejskiej”, Warszawa 1975.
LIF-PERKOWSKA E., ZABOROWSKI R., „Herakleitos ho Efesios. 147 fragmentów”, Warszawa 1996.
LUTOSŁAWSKI W., „Początki filozofii greckiej od Talesa do Demokryta i Sokratesa”, Warszawa 1910.
MARKS K., „Różnica między Demokrytejską a Epikurejską filozofią przyrody”, tłum. I. Krońska, Warszawa 1966.
MIELCZARSKI C., „Sofiści i polityka. Antyczne źródła liberalizmu europejskiego”, Warszawa 2010.
MRÓWKA K., „Jedna tylko droga. Parmenides”, Szczecin 2003.
MRÓWKA K., „Heraklit”, Warszawa 2004.
MUSIAŁ D., „Sodalicium sacrilegii. Pitagorejczycy w Rzymie w okresie republiki. Fakty i mity”, Toruń 1998.
NARECKI K., „Logos we wczesnej myśli greckiej”, Lublin 1999.
NARECKI K., „Mneme w epoce przedsokratyków”, Lublin 2020.
OŁDAKOWSKI J., „Szkoła jońska. Jej przedstawiciele. Ogólna charakterystyka filozofii jońskiej i jej stosunek do filozofii wschodniej”, Warszawa 1873.
PIĘTKA D., „Apagogiczne argumenty Zenona z Elei w apologii Parmenidesa”, Warszawa 2017.
PRZYBYSŁAWSKI A., „Coincidentia oppositorum”, Gdańsk 2004.
PRZYBYSŁAWSKI A., „Tales i początki refleksji europejskiej”, Kraków 2016.
REALE G., „Historia filozofii starożytnej”, tłum. E.I. Zieliński, t. 1, Lublin 1993.
SEVERINO E., „Powrót do Parmenidesa”, Warszawa 2005.
SZCZERBOWICZ-WIECZÓR L., „Parmenides, filozof z Elei, jego nauka i jej znaczenie z poglądem na rozwój filozofii i prawdziwe znaczenie tej nauki”, Warszawa 1868.
ŚWIERCZ P., „Jedność wielości. Świat, człowiek, państwo w refleksji nurtu orficko-pitagorejskiego”, Katowice 2008.
THOMSON G., „Pierwsi filozofowie”, tłum. A. Dębnicki, Warszawa 1966.
TURASIEWICZ R., „Życie polityczne w Atenach V i IV w. przed n.e. w ocenie krytycznej współczesnych autorów ateńskich”, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968.
TUSZYŃSKA-MACIEJEWSKA K., „Filozofia w retoryce Gorgiasza z Leontinoj”, Poznań 1987.
WRÓBLEWSKI W., Pojęcie »arete« w II połowie V w. p.n.e. Protagoras — Gorgiasz — Demokryt”, Toruń 1979.
VERNANT J.-P., „Źródła myśli greckiej”, tłum. J. Szacki, Gdańsk 1996.

 
ARTYKUŁY:
ADAMUS M., „Ontologia archaiczna a ontologia Platona (W powiązaniu z M. Eliadem)”, „Studia Filozoficzne” 9–12 (1987).
APPEL W., „Myśl Heraklita — niedrukowane drobiazgi z przekładów Stefana Srebrnego”, „Symbolae Philologorum Posnaniensium” 24 [1] (2014).
BARANOWSKA M., „Państwo i prawo w poglądach Kalliklesa, Trazymacha i Krytiasza”, K. Kamińska (red.), „Debiuty” (Studia Iuridica Toruniensia III), Toruń 2006.
BASTEK A., „Parmenides — równowaga myśli”, „Kultura i Edukacja” 2001.
BASTEK A., „Bycie i myślenie są identyczne. Parmenides”, [w:] A. Bastek, „Bycie i myślenie są identyczne. Siedem komentarzy ontologicznych”, Olsztyn 2004.
BIEDRZYŃSKI D., „Pojęcie harmonii w filozofii Empedoklesa”, „Idea” 26 (2014).
BIEDRZYŃSKI D., „Rozumienie pojęcia »próżni« w filozofii Demokryta z Abdery”, „Folia Philosophica” 33 (2015).
BIELAWSKI K., „Orfizm? Ale o co chodzi?”, „Kronos” 4 (2011).
BLANDZI S., „Przesłanie Parmenidesa”, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 20 [3–4] (2008).
BŁASZCZYK P., „Ciągłość versus kontinuum: rewizja stanowiska Zenona z Elei i jego współczesnych krytyków”, [w:] „Światy matematyki: tworzenie czy odkrywanie?”, I. Bondecka-Krzykowska, J. Pogonowski (red.), Poznań 2010.
BŁASZCZYK P., MRÓWKA K., „Podwójna negacja w B 2 poematu Parmenidesa”, „Argument. Biannual Philosophical Journal” 2 [2] (2012).
BIGAJ J., „Poszukiwanie istoty rzeczy przed Arystotelesem”, „Heksis” 3–4 (1999).
BRATUŚ W., KOJ L., ŁUPKOWSKI P., „Początki problemu zmiany: Heraklit”, „Kwartalnik Filozoficzny” 4 (2003).
BURAKOWSKI D., „Ontologiczny wymiar pitagorejskiej proporcji harmonicznej”, „Przegląd Filozoficzny” 3 (2002).
BURAKOWSKI D., „Różnice w pojmowaniu pitagorejskiej harmonii. Polemiczne stanowiska Filolaosa, Archytasa i Arystoksenosa”, „Idea” 14 (2002).
BURAKOWSKI D., „Inteligibilna struktura bytu a problem rozumienia liczby w pitagoreizmie”, „Idea” 16 (2004).
BURAKOWSKI D., „»Logos« i »ethos« w Pitagorejskiej wizji świata i człowieka”, „Etyka” 36 (2003).
BURAKOWSKI D.,  „Znaczenie traktatów Boecjusza dla rekonstrukcji nauki pitagorejskiej w epoce wczesnochrześcijańskiej”, „Idea” 19 (2007).
BURNET J., „Wczesna filozofia grecka”, tłum. M. Bardel, P. Bednarz, „Logos i Ethos” 6 [1] (1998).
CASERTANO G., „Parmenides – początki myśli filozoficznej i naukowej”, tłum. M. Wesoły, „Przegląd Filozoficzny” 10 (2001).
CERRI G., „Archaiczne poematy greckie o naturze a rytuały misteryjne (Ksenofanes, Parmenides, Empedokles)”, tłum. J. Danielewicz, „Konteksty” 2 (2001).
CHMIELEWSKI A., „Cała filozofia Platona jest zbiorem przypisów do »antyfilozofii« sofistów”, „Przegląd Filozoficzny” 4 [40] (2001).
CIESZKOWSKI A., „Rzecz o filozofii jońskiej jako wstęp do historii filozofii”, [w:] A. Cieszkowski, „Prolegomena do historiozofii”, Warszawa 1972.
CLEVE F.M.,  „Źródła i motywy filozofii”, tłum. K. Łapiński, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 3 (2003).
CONSTANT B., „O wolności starożytnych i nowożytnych”, tłum. Z. Krosno, „Arka” 42 (1992).
CORNFORD F.M., „Czy filozofia jońska była naukowa?”, tłum. W. Wrotkowski, „Przegląd Filozoficzny” 10 (2001).
CORNFORD F.M., „Mistycyzm i nauka w tradycji pitagorejskiej”, tłum. W. Wrotkowski, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 3 (2003).
CZERWIŃSKA J., „Problem religii u Tukidydesa i jej związki z filozofią sofistyczną”, „Meander” 6 (1984).
CZERWIŃSKA J., „Koncepcja »arete« w ujęciu sofistów i Tukidydesa”, „Meander” 41 (1986).
DĄMBSKA I., „Demokritos”, „Filomata” 121 (1958).
DĄMBSKA I., „Heraklit”, „Filomata” 139 (1960).
DĄMBSKA I., „Z dziejów sporu o bezwzględność dobra. Sofiści i Sokrates”, „Filomata” 199 (1966).
DEMBIŃSKA-SIURY D., „Negacja dynamiki rzeczywistości w filozoficznych poglądach eleatów”, „Studia Filozoficzne” 7 (1976).
DEMBIŃSKA-SIURY D., „Od Ksenofanesa do Plotyna. Historyczne kształtowanie się pojęcia bytu”, „Studia Filozoficzne” 12 (1976).
DEMBIŃSKA-SIURY D., „Historia filozofii czyli wizja tworzenia inteligentnych domysłów o rzeczywistości”, „Meander” 5 (1978).
DEMBIŃSKA-SIURY D., „Z problematyki pitagoreizmu”, [w:] „Collectanea Philologica III. Deodato Wiśniewski septuagenario oblata”, Łódź 1999.
DEMBIŃSKA-SIURY D., „Zagadnienie przyczyny w myśli greckiej”, „Przegląd Filozoficzny” 10 (2001).
DEMBIŃSKI B., „Powstanie i upadek pitagorejskiego punktualizmu”, „Folia Philosophica” 15 (1997).
DEMBIŃSKI B., „U źródeł greckiego racjonalizmu”, „Folia Philosophica” 18 (2000).
DŁUBACZ W., „U źródeł filozofii. Od mitu do logosu”, „Roczniki Filozoficzne KUL” 50 (2002).
DOMARADZKI M., „Apologetyczna funkcja alegorezy w papirusie z Derveni”, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 60 (2015).
DREIKOPEL T., „Wizerunek Protagorasa z Abdery w Platońskim dialogu »Protagoras« (309a–348a), [w:] „W kręgu Platona i jego dialogów”, A. Głodkowska, T. Dreikopel, W. Wróblewski, J.M. Spycjała, Toruń 2005.
DROZDEK A., „Teologia Ksenofanesa”, „Studia Philosophiae Christianae” 2 (2002).
DULIŃSKI T., „Sofistyczne teorie genezy państwa i społeczeństwa”, „Meander” 3–4 (1992).
DZIEDZIC A., „Heraklit Stefana Pawlickiego”, „Kronos” 2 (2008).
ELSE G.F., „Bóg i bogowie we wczesnej myśli greckiej”, tłum. A. Nowosielska, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 3 (2003).
FATTAL M., „Słowa i czyny u Heraklita. O teoretycznych podstawach moralnego działania”, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społeczniej” 58 (2013).
FRÄNKEL H., „Studia Parmenidejskie”, tłum. D. Zygmuntowicz, „Przegląd Filozoficzny” 10 (2001).
GAJDA J., „Aksjologia przedplatońska — próba syntezy”, [w:] „Wartości w historii filozofii. Cz. I”, Wrocław 1988.
GAJDA J., „Antropologiczny aspekt pitagorejskiej koncepcji symetrii — harmonii”, „Przegląd Filozoficzny” 6 (1997).
GAJDA J., „Doskonałość kosmosu i koncepcja kosmicznej sprawiedliwości w filozofii pitagorejskiej”, „Historia filozofii”, Wrocław 1991.
GAJDA J., „Filozoficzne uwarunkowanie koncepcji kultury u sofistów”, „Litteraria” 18 (1985).
GAJDA J., „Geneza i rozwój koncepcji prawa natury i umowy społecznej w poglądach sofistów (V–IV wiek p. n. e.)”, „Historia filozofii IV”, Wrocław 1988.
GAJDA J., „Kosmogonie akwatyczne”, „Rzeki”, t. 5, Katowice 1996.
GAJDA J., „Krytyka religii w poglądach sofistów”, „Euhemer” 1987.
GAJDA J., „Ogień w najdawniejszej greckiej myśli filozoficznej. Żywioły w filozofii starożytnej (III)”, „Przegląd Geofizyczny” 39 (1993).
GAJDA J., „Problematyka aksjologiczna w filozofii greckiej: Modele wartości w tzw. »myśleniu przedfilozoficznym«”, [w:] J. Gajda, A. Orzechowski, „Dwa studia z filozofii starożytnej”, Wrocław 1989.
GAJDA J., „Przedplatońskie koncepcje prawdy. Ontologiczny i aksjologiczny aspekt kategorii aletheia w filozofii przedplatońskiej”, [w:] J. Dziubiński, J. Gajda, A. Orzechowski, „Hymny orfickie. Prawda — prehistoria pojęcia.”, Studia z filozofii starożytnej III, Wrocław 1993.
GAJDA J., „Woda w najdawniejszej myśli greckiej w filozofii starożytnej (I)”, „Przegląd Geofizyczny” 37 (1992).
GAJDA J., „Zmiana systemów i kategorii wartości w okresie tzw. »Oświecenia ateńskiego«: Człowiek miarą wartości, [w:] „Materiały z konferencji: »Wartości w historii filozofii«”, Wrocław 1992.
GAJDA J., „Ziemia w najdawniejszej greckiej myśli filozoficznej. Żywioły w filozofii starożytnej (II)”, „Przegląd Geofizyczny” 39 (1993).
GAJDA J., „Teorie znaku i komunikacji w filozofii starożytnej: Od Homera do Platona”, „Kwartalnik Filozoficzny” 24 (1996).
GAJDA-KRYNICKA J., „Antropologiczny aspekt pitagorejskiej koncepcji symetrii — harmonii”, „Przegląd Filozoficzny” 3 (1997).
GAJDA-KRYNICKA J., „Filozofia pitagorejska w nurcie »fizyki« przedplatońskiej. Pitagorejska koncepcja zasady-»arche«”, „Przegląd Filozoficzny” 10 (2001).
GAJDA-KRYNICKA J., „Pitagorejski model ustroju doskonałego”, „Roczniki Humanistyczne KUL” 52 (2004).
GAJDA-KRYNICKA J., „Normatywna funkcja zasad-»archai« w filozofii pitagorejskiej. Władca i władza”, „Studia Antyczne i Mediwistyczne” 4 [39] (2006).
GAŁKOWSKI S., „Sofiści, postmodernizm i polityka”, [w:] P. Kłoczowski (red.), „Dziedzictwo greckie we współczesnej filozofii politycznej”, Kraków 2004.
GAWROŃSKI A., „Język a rzeczywistość (11). Rewolucja lingwistyczna presokratyków”, „Znak” 440 (1992).
GŁOWALA M., „Problem mieszania się (»mixis«) w Arystotelesowej dyskusji z Anaksagorasem”, „Przegląd Filozoficzny” 10 (2001).
GŁUCHOWSKI G., Pojęcie »physis« w filozofii przedsokratejskiej, „Annales UMCS, Sect. I” 2 1977.
GŁUCHOWSKI G., „Ewolucja greckiego racjonalizmu w epoce przedsokratejskiej”, „Meander” 5 (1980).
GRÓDEK K., „Jak należy rozumieć »eon« Melissosa?”, „Logos i Ethos” 1 (2000).
GRÓDEK K., „Bóstwo i boskość w początkach myśli greckiej”, „Studia Redemptor.” 1 (2003).
GRÓDEK K., „Problem ruchu u Zenona z Elei”, „Studia Whiteheadiana” 3 (2008).
HESS L., „Heraklit nie oznajmia, ani nie ukrywa, ale wskazuje”, „Diametros. Internetowe Czasopismo Filozoficzne” 4 (2005).
IZDEBSKA A., „Pitagorejska metafizyka liczb w arabskim komentarzu Proklosa do pitagorejskiego »Złotego poematu«”, „Przegląd Filozoficzny” 77 [1] (2011).
IZDEBSKA A., „Arabskie wersje późnoantycznych komentarzy do piatagorejskiego »Złotego poematu«”, „U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze” 11 (2012).
JASKÓŁA J., „Filozoficzna możliwość sofistyki i jej krytyki”, [w:] B. Trojanowska (red.), „Rzeczywistość języka”, Wrocław 1999.
JASTRZĘBSKI M., „Pitagoras i Empedokles: funkcja „odwrócenia wzroku” od świata doczesnego w kształtowaniu duchowego wiedzenia świata wiecznego. Uwagi na marginesie „mitu jaskini” Platona”, [w:] A. Borkowski et al. (red.), „Symbolika oka w literaturze i sztuce. Od religii do popkultury”, Siedlce 2009.
JEDYNAK S., „Tales i Anaksymander”, „Meander” 11–12 (1973) [oraz w: S. Jedynak „Destruam et aedificabo. Studia z filozofii i myśli społecznej zachodu”, Lublin 1998].
JEDYNAK S., „Heraklit i Demokryt — początki europejskiej myśli społecznej”, „Meander” 5 (1984) [oraz w: S. Jedynak „Destruam et aedificabo. Studia z filozofii i myśli społecznej zachodu”, Lublin 1998].
JEDYNAK S., „O humanizmie przed Protagorasem. W kręgu Delf”, [w:] S. Jedynak „Destruam et aedificabo. Studia z filozofii i myśli społecznej zachodu”, Lublin 1998.
JĘDRASIK M., „Filozofia Demokryta z perspektywy pojęcia miary”, „Humanistyka i Przyrodoznawstwo. Interdycyplinarny Rocznik Filozoficzno-Naukowy” 12 (2006).
JĘDRZEJCZAK D., „Prodikos z Keos a »Cyropedia« Ksenofonta”, [w:] „Studia literackie (Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria, t. 31), Łódź 1991.
JONES H., „Heraklit — fragment 31”, tłum. J. Jarzębiak, „Principia” 21–22 (1998).
KAHN CH.H., „Byt u Parmenidesa i Platona”, tłum. D. Karłowicz, P. Paliwoda, „Przegląd Filozoficzny” 4 (1992).
KAHN CH.H., „O lekturze Heraklita”, tłum. A. Przybysławski, „Kwartalnik Filozoficzny” 24 (1996).
KATAFIAS S., „Dialektyczna filozofia Heraklita z Efezu”, „Zeszyty Naukowe UMK” 34 (1969).
KIRK G.S., „»Ekpyrosis« u Heraklita: kilka uwag, „Principia” 21–22 (1998).
KOJ L., LESZCZYŃSKA D., „Czy Parmenides był ewentystą?”, „Analiza i Egzystencja” 1 (2005).
KOŁAKOWSKA K., „Orficki charakter poematu Empedoklesa”, [w:] K. Kołakowska (red.), „Orfizm i jego recepcja w literaturze, sztuce i filozofii”, Kraków–Lublin 2011.
KRAJEWSKI P., „Logos heraklitejskich paradoksów”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica” 23 (2010).
KROKIEWICZ A., „Geneza atomizmu”, „Meander” 3 (1948).
KROKIEWICZ A., „Heraklit”, „Kwartalnik Filozoficzny” 17 (1948).
KROKIEWICZ A., „Pierwsza filozoficzna książka grecka”, „Przegląd Filozoficzny” 36 (1934).
KROKIEWICZ A., „Tales i narodziny filozofii greckiej”, „Przegląd Historyczny” 1948.
KROKIEWICZ A.,  „Protagoras i Gorgiasz”, [w:] „Epoka Peryklesa”, Warszawa 1949.
KRUK K., „Arystotelesowska krytyka poglądów Empedoklesa na powstanie życia”, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum” 1 (2014).
KUBOK D., „Problem „peras” i „apeiron” w koncepcjach Ksenofanesa, Parmenidesa i Melissosa”, „Folia Philosophica” 15 (1997).
KUBOK D., „»Chaos« a »apeiron«”, „Folia Philosophica” 16 (1998).
KUBOK D., „»Apeiron« Anaksymandra, czyli o tym, co pierwsze w filozofii, „Folia Philosophica” 17 (1999).
KUBOK D., „Dike i Ananke w filozofii Parmenidesa”, [w:] J. Bańka (red.), „Filozofia jako sposób odczuwania i konceptualizowania ludzkiego losu”, Katowice 1999.
KUBOK D., „»Prawdy pięknie zaokrąglonej niewzruszone oblicze«. Prawda w ujęciu Parmenidesa”, [w:]  A. Jonkisz (red.), „Postacie prawdy 3”, Katowice 1999.
KUBOK D., „Greckie źródła ontologii – Parmenides z Elei”, [w:] B. Dembiński (red.), „W kręgu filozofii klasycznej”, Katowice 2000.
KUBOK D., „Wczesnogreckie pojęcie DIKE w kontekście wybranych współczesnych koncepcji sprawiedliwości”, „Civitas” 4 (2000).
KUBOK D., „»Prooimion« Parmenidesa, „Folia Philosophica” 18 (2000).
KUBOK D., „Parmenides a Wittgenstein”, „Folia Philosophica” 19 (2001).
KUBOK D., „Problem »peras« i »apeiron« w filozofii przedsokratejskiej”, „Ruch Filozoficzny” 1 (2001).
KUBOK D., „Pojęcie prawdy w filozofii Parmenidesa”, „Studia Semiotyczne” 23 (2001).
KUBOK D.,  „Problem prawdy i metody w filozofii Parmenidesa”, Acta Universitatis Wratislaviensis, „Filozofia” 41 (2003).
KUBOK D., „Emmanuela Levinasa krytyka filozofii Parmenidesa”, „Folia Philosophica” 21 (2003).
KUBOK D., „Ksenofanes z Kolofonu i greckie źródła problemu poznania”, „Analiza i Egzystencja” 23 (2013).
KUBOK D., „Zarys problemu prawdy ontologicznej w filozofii przedplatońskiej”, [w:] J. Jaskóła, A. Olejarczyk (red.), „Prawda a metoda. Cz. II: O prawdzie”, Wrocław 2006.
KUBOK D., „Traktat »Peri tou me ontos e peri phuseos« Gorgiasza z Leontinoi a filozofia Melissosa, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 6 [41] (2008).
KUBOK D., „O półtrzeźwości Ksenofanesa”, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 8 [43] (2010).
KUBOK D., „Ksenofanes z Kolofonu i greckie źródła problemu poznania”, „Analiza i Egzystencja” 23 (2013).
KUBOK D., „Postęp, pycha, pokora: Ksenofanes z Kolofonu a Hezjod”, „Folia Philosophica” 32 (2014).
KULIG K., „Człowiek wobec czasu u wybranych presokratyków”, „Roczniki Humanistyczne KUL” 51 (2002).
KULIG K., „»Dlaczego ogarnięci wielką nikczemnością, nigdy nie uwolnicie serca od smutnego cierpienia« — empedoklejski grzech, „Roczniki Humanistyczne” 52 (2004).
KUPIS B., „Leukippos z Miletu twórca atomizmu greckiego”, „Meander” 22 (1967).
KUPIS B., „Atomistyka Leukipposa”, „Meander” 23 (1968).
KUPIS B., „Świat i człowiek w nauce Leukipposa”, „Meander” 23 (1968).
LEDER A., „Paradoks a filozofia. Niesamoistność człowieka w Grecji archaicznej”, „Sztuka i Filozofia” 22–23 (2003).
LEGOWICZ J., „Rola Eleatów w sporze o dynamiczną czy statyczną koncepcję rzeczywistości”, [w:] „Problemy kultury i wychowanie. Zbiór studiów”, Warszawa 1963.
LEGUTKO R., „Sofiści i demokracja”, [w:] P. Kłoczowski (red.), „Dziedzictwo greckie we współczesnej filozofii politycznej”, Kraków 2004.
LENGAUER W., „Isonomia”, „Przegląd Historyczny” 72 (1981).
LESSER H., „Nietsche i presokratycy”, tłum. H. Przybysławski, „Koniec Wieku” 8 (1996).
LESZCZYŃSKI R.M., „Proces racjonalizacji wierzeń religijny na przykładzie religii greckiej”, „Roczniki Teologiczne” 2 (2000).
LESZCZYŃSKI R.M., „Od Zeusa do Logosu”, „Roczniki Teologiczne” 1 (2002).
ŁUKOWSKI P., PRZYBYSŁAWSKI A., „Heraklit jasny”, „Ruch Filozoficzny” 2 (2003).
ŁUKOWSKI P., „Jedno zdanie Epimenidesa z Knossos”, „Ruch Filozoficzny” 4 (2003).
MACJON J., „Ślady sofistycznej teorii względności dobra w pismach Izokratesa”, „Meander” 3 (1980).
MACJON J.,  „Sofistyczna geneza doktryny etyczno-pedagogicznej Izokratesa”, „Meander” 9 (1983).
MARCINKOWSKA M., „Ksenofanes z Kolofonu o ludzkim poznaniu”, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 2 (2004).
MARCINKOWSKA-ROSÓŁ M., „Fragment B 3 Parmenidesa”, „Meander” 60 (2005).
MARCINKOWSKA-ROSÓŁ M.,  „Myśl jako »kyklos« (DK 28 B 5) — aspekt refleksji epistemologiczno-metodologicznej Parmenidesa z Elei”, „Roczniki Filozoficzne” 56 (2008).
MARCINKOWSKA-ROSÓŁ M., „Apeiron jako substrat? Najstarsza krytyka monizmu Anaksymandra oraz jej metodologiczne uwarunkowania”, „Diametros” 43 (2015).
MASŁOWSKI T., „Geneza pojęcia atomu w świetle materiałów źródłowych”, „Meander” 8–9 (1981).
MIELCZARSKI C., „Społeczna i polityczna myśl sofistów – Protagoras, Prodikos, Hippiasz i Antyfont”, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 50–51 (2006).
MIELCZARSKI C., „Nihilizm i prawo silniejszego a praworządność w nauce sofistów”, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”  52 (2007).
MIKOŁEJKO Z., „Śmierć u Heraklita z Efezu”, [w:] W.J. Burszta (red.), „Strategie śmierci — formy umierania. Świadectwa literackie i kulturoznawcze”, Warszawa 2004.
MIŁKOWSKI M., „Demokryt w oczach Nietzschego”, „Nowa Krytyka” 15 (2004).
MIŁUŃSKA B., „Czy Parmenides był monistą?”, „Studia Filozoficzne” 3 (1988).
MONDOLFO R., „Świadectwo Platona i Arystotelesa odnoszące się do »ekpyrosis« u Heraklita”, „Principia” 21–22 (1998).
MOSSAKOWSKI S., „Pitagorejska teoria piękna i jej rola w teoriach artystycznych i naukowych doby Humanizmu”, [w:] A. Zajączkowski (red.), „Sztuka jako świadectwo czasu”, Warszawa 1988.
MRÓWKA K., „Poemat Parmenidesa. Fragmenty B 9–17, B 19”, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 50 (2012).
MRÓWKA K., „Geneza ekstazy mistycznej w prologu dzieła Parmenidesa”, „Filozofia Chrześcijańska” 13 (2016).
MUSIAŁ D., „Pitagoreizm. Zarys problematyki”, „Meander” 1–2 (1994).
NARECKI K., „Obraz a myśl filozoficzna Heraklita z Efezu”, „Roczniki Humanistyczne” 29 (1981).
NARECKI K., „Człowiek w myśli Heraklita z Efezu”, „Roczniki Humanistyczne” 30 (1982).
NARECKI K., „Heraklit z Efezu w starożytnej legendzie”, „Roczniki Humanistyczne” 31 (1983).
NARECKI K., „Księga Heraklita z Efezu i jej losy”, „Roczniki Humanistyczne” 32 (1984).
NARECKI K., „Postać Heraklita w świetle źródeł starożytnych”, „Meander” 38 (1984).
NARECKI K., „Rola zmysłów i duszy człowieka w heraklitejskiej teorii poznania”, „Roczniki Humanistyczne” 34 (1986).
NARECKI K., „Stosunek Heraklita z Efezu do wielkich przedstawicieli tradycyjnej kultury greckiej”, „Roczniki Humanistyczne” 35 (1987).
NARECKI K., „O kosmologicznej roli ognia. Z rozważań nad heraklitejską wizją świata”, „Roczniki Humanistyczne” 36 (1988).
NARECKI K., „O zasadzie tożsamości przeciwieństw w myśli Heraklita z Efezu”, „Roczniki Humanistyczne” 41 (1993).
NARECKI K., „Rozwój pojęcia »logos« we wczesnej myśli greckiej. cz. II: Idea logosu u Heraklita z Efezu”, „Roczniki Humanistyczne” 44 (1997).
NARECKI K., „Logos w myśli Parmenidesa z Elei”, „Roczniki Humanistyczne” 47 (1999).
NARECKI K., „Logos w poematach Empedoklesa z Akragas”, „Przegląd Filozoficzny” 10 (2001).
NARECKI K., „Metodologia nowoczesnej rozprawy naukowej według Diogenesa z Apolonii”, „Roczniki Humanistyczne” 49 (2001).
NARECKI K., „»Euthumia« we fragmentach Demokryta z Abdery, „Symbolae Philologorum Posnaniensium” 31 [1] (2021).
NERCZUK Z., „Traktat »O niebycie« Gorgiasza z Leontinoi”, „Przegląd Filozoficzny” 3 (23) 1997.
NERCZUK M.,  „Sofistyka a filozofia przyrody”, [w:] W. Tyburski, R. Wiśniewski (red.), „Rozprawy filozoficzne. Księga pamiątkowa w darze Profesorowi Józefowi Pawlakowi”, Toruń 2005.
NERCZUK M., „Protagoras u Sekstusa Empiryka (PH I 216) a platoński »Teajtet«”, [w:] „Kolokwia Platońskie. ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ”, Α. Pacewicz (red.), Wrocław 2007.
NIEBRÓJ K., „Rozwinięcie tezy Protagorasa w filozofii kulturalistycznej Znanieckiego”, „Folia Philosophica” 18 (2000).
NOWAK L., „Byt i nicość. Dogmat Parmenidesa i pewne jego metafizyczne implikacje”, [w:] J. Perzanowski, A. Pietruszczak (red.), „Byt, logos, matematyka”, Toruń 1997.
NOWICKI A., „Archytas z Taranto a renesansowa »ars combinatoria« Giordana Bruna, „Euhemer” 1 (1971).
NOWICKI A., „Myśl Heraklita o muzyce. Apokryfy”, „Meander” 10 (1978).
BOLEVITCH T., „Heraklit »jasny«”, „Logos i Ethos” 1 (2005).
OLESIŃSKI D., „»Apeiron« Melissosa », „Folia Philosophica” 17 (1999).
OLESIŃSKI D., „Program filozofii Zenona z Elei jako refutacja wielości”, „Folia Philosophica” 18 (2000).
OLESIŃSKI D., „Zenon z Elei wobec tradycji sofistycznej”, [w:] B. Dembiński (red.), „W kręgu filozofii klasycznej”, Katowice 2000.
PACEWICZ A., „Relatywizacja dobra w filozofii sofistów?”, „Przegląd Filozoficzny” 14 [2] (54) 2005.
PAWLISZCZE J., „Parmenidesa kula bytu”, „Analiza i Egzystencja” 4 (2006).
PAWLISZCZE J., „Antydowód ontologiczny Parmenidesa”, „Principia” 41–42 (2005).
PAWLISZCZE J., „»TERAZ« u Parmenidesa: B 8.5”, „Analiza i Egzystencja” 6 (2007).
PIĘTKA D., „O zasadach niesprzeczności i tożsamości w filozofii Parmenidesa”, „Filozofia Nauki” 3 (2001).
PIETRZAK M., „Uwagi o mowie cynicznej. Kallikles i Trazymach jako mówcy cyniczni”, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 14 [4] (2019).
PLACEK T., „Paradoksy Zenona z Elei a problem continuum. Dychotomia”, „Studia Filozoficzne” 4 (1989).
PLACEK T., „Paradoksy Zenona z Elei a labirynt kontinuum: »Achilles i żółw«, »Strzała«, »Stadion«”, „Filozofia Nauki” 5 (1997).
POPŁAWSKI M., „Anaksymander”, „Eos” 1940–1946.
PRZYBYSŁAWSKI A., „Łuk Heraklita”, „Literatura na świecie” 10–11 (1999).
PRZYBYSŁAWSKI A., „Heraklit zniesiony (Hegel)”, „Przegląd Filozoficzny” 10 (2001).
PRZYBYSŁAWSKI A., „Skrywanie Heraklita”, „Nowa Krytyka” 13 (2002).
PRZYBYSŁAWSKI A., „Astrologia Talesa”, „Folia Philosophica” 16 (2004).
PRZYBYSŁAWSKI A., „Nietzsche contra Heraklit”, „Nowa Krytyka” 15 (2004).
REGNER L., „Cudzoziemcy u Heraklita”, „Meander” 49 (1994).
REEVE C.D.C., „Ekpyrosis i nadrzędność ognia u Heraklita”, „Principia” 21–22 (1998).
SCHOEN-ŻMIJOWA A. „Aleksandra Koyrego analiza paradoksów Zenona z Elei”, „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 33 (2002).
SKALSKI P., „Demokryt i zasada nieokreśloności”, „Praktyka teoretyczna”  21 (2016).
SKARBEK-KAZANECKI J., „Grecki sympozjon jako przestrzeń dyskursu filozoficznego: Ksenofanes i krytyka tradycji poetyckiej”, „Tekstualia” 1 [56] (2019).
SMALCERZ T., „»Bios — thanatos — bios«. Orficka wizja życia i śmierci”, [w:] A. Kucz, P. Matusiak (red.), „Szkice o antyku. T. 2: ŚMIERĆ W ANTYCZNEJ KULTURZE ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ”, Katowice 2015.
SOCHOŃ J., „Parmenides a współczesne trudności filozoficzne”, „Społeczeństwo Otwarte” 3 [cz. 1] i 4 [cz. 2] (1996).
SUBCZAK M., „Filozofia przedplatońska jako poszukiwanie zasad (»archai«)”, „Sophia. Pismo filozofów krajów słowiańskich” 8 (2008).
SZCZERBA W., „Koncepcje apokatastazy kosmicznej w fizyce przedplatońskiej”, „Przegląd Filozoficzny” 10 (2001).
SZPOTAŃSKI Z., „Wypaczone myślenie [Sofiści]”, „Znak” 2 (1976).
ŚPIEWAK S., „Sekstus Empiryk o sceptycyzmie Ksenofanesa z Kolofonu”, „Przegląd Filozoficzny” 3 (2020).
TEUCHMANN R., „O żywiołach w starożytnej filozofii chińskiej, indyjskiej i greckiej”, „Studia Filozoficzne” 3 (1989).
TOMAKA K., „Słowo to potężny władca. Poglądy językowe Gorgiasza sofisty”, „Roczniki Filozoficzne KUL” 3 (2017).
TURASIEWICZ R., „Sofista Gorgiasz w kręgu wielkomocarstwowej polityki Aten”, „Meander” 7–8 (1970).
TURASIEWICZ R., „Związek »arete« i »kallos« w greckiej poezji archaicznej”, „Meander” 34 (1979).
TURASIEWICZ R., „Słowo jest wielkim mocarzem. Z badań nad teorią wymowy Gorgiasza z Leontinoi”, „Przegląd Humanistyczny” 1988.
VERDENIUS W.J., „Parmenidesa koncepcja światła”, tłum. K. Łapiński, „Przegląd Filozoficzny” 14 [2] (54) 2005.
WESOŁY M., „Heraklit w świetle najnowszych badań”, „Studia Filozoficzne” 7–8 (1989).
WESOŁY M. „»Argument własny« Gorgiasza”, „Studia Metodologiczne” 27 (1992).
WESOŁY M., „Parmenides — «Czcigodny i straszny zarazem»”, [w:] G. Kotlarski, R. Kozłowski (red.), „Człowiek i społeczeństwo w refleksji filozoficznej”, Poznań 1992.
WESOŁY M., „Z badań nad metodami argumentacji w myśli greckiej”, „Eos” 80 (1992).
WESOŁY M., „Demokryt o pogodzie ducha, wychowaniu i polityce”, „Symbolae Philologorum Posnaniensium” 10 (1994).
WESOŁY M., „Elegie Ksenofanesa”, [w:]  I. Lewandowski (red.), „Elegia poprzez wieki”, Poznań 1995.
WESOŁY M., „Ion z Chios — piewca wina i mądrości”, [w:] I. Lewandowski, K. Liman (red.), „Litteris vivere. Księga ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Wójcikowi”, Poznań 1996.
WESOŁY M., „Archytas z Tarentu — polityk, uczony i wynalazca”, [w:] B. Andrzejewski (red.), „Tradycja i postęp. Studia z historii filozofii”, Poznań 1997.
WESOŁY M., „Parmenides z Elei – »physikos«”, „Przegląd Filozoficzny” 10 (2001).
WESOŁY M., „Hippokratesa z Chios kwadratura księżyczków”, „Symbolae Philologorum Posnaniensium” 31 [1] (2021).
WILOWSKI W., „Atomizm grecki a indyjski”, „Studia Filozoficzne” 1–4 (1987).
WIZIŃSKI T., „Początki problemu zmiany: Parmenides”, „Kwartalnik Filozoficzny” 1 (2005).
WOŁOSZYN S., „Pedagogika sofistów. Studium z dziejów antycznej kultury pedagogicznej”, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1–2 (1956); 1 (1957).
WÓJTOWICZ H., „Demokryt w relacji Teofrasta”, „Roczniki Humanistyczne KUL” 49 (2001).
WROTKOWSKI W., „»Onomazetai kath’ hedonen hekastou«. Weryfikacja stanu badań nad fragmentem B 67 Heraklita z Efezu”, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 3 (2003).
WRÓBLEWSKI W., „Miejsce poezji w pedagogicznej działalności Protagorasa z Abdery w świetle Platońskiego dialogu »Protagoras«”, [w:] A. Głodkowska, T. Dreikopel, W. Wróblewski, J.M. Spycjała, „W kręgu Platona i jego dialogów”, Toruń 2005.
WRÓBLEWSKI W., „Literacko-językowe zainteresowania sofistów”, [w:] A. Głodkowska, T. Dreikopel, W. Wróblewski, J.M. Spycjała, „W kręgu Platona i jego dialogów”, Toruń 2005.
ZABOROWSKI R., „Świat uczuć we fragmentach Ksenofanesa z Kolofonu i Heraklita z Efezu”, „Heksis” 1997.
ZABOROWSKI R., „Rozumienie, logos: presokratycy – Platon”, „Przegląd Filozoficzny” 1998.
ZIEMIŃSKI I., „Śmierć jako kosmiczna sprawiedliwość. Próba rekonstrukcji stanowiska Anaksymandra w kwestii śmierci”, „Kwartalnik Filozoficzny” 2 (2004).
ZIĘBA W., „Parmenidejskie wyzwanie”, „Ruch Filozoficzny” 2002.
ZWOLSKI E., „Kosmogonia Alkmana”, „Roczniki Humanistyczne TN KUL” 16 (1968).
ZYGMUNTOWICZ D., „O przedplatońskich związkach namowy (Peitho) z miłością (Afrodytą), przemocą (Bia) i prawdą”, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 2 (2004).
ŻELAZNA J., „Zagadnienie zła w orfizmie i pitagoreizmie”, [w:] „Z problematyki teorii zła”, Inowrocław–Toruń1992.

Interested in a custom class? 

Endorsed by some of the world’s leading music companies!

client-light-01.png
me01-1.jpg

Maxy Reiniger

Vulncre at eos materias ad eum louor qui amet arcui. Unde fames sem solenni qui typi eos ad nam si modo purus ullo est absoluta liber. 

5/5
photo-1525189885004-3dfbe3dd3a13-683x1024.jpg

Walt Grunewald

Vulncre at eos materias ad eum louor qui amet arcui. Unde fames sem solenni qui typi eos ad nam si modo purus ullo est absoluta liber. 

5/5
matthew-hamilton-166549-unsplash.jpg

Martin Müller

Vulncre at eos materias ad eum louor qui amet arcui. Unde fames sem solenni qui typi eos ad nam si modo purus ullo est absoluta liber. 

5/5

Frequently Asked Questions

Phasellus ultrices nulla quis nibh. Quisque a lectus. Donec consectetuer ligula vulputate sem tristique cursus. Nam nulla quam, gravida non, commodo a, sodales sit amet, nisi.

Phasellus ultrices nulla quis nibh. Quisque a lectus. Donec consectetuer ligula vulputate sem tristique cursus. Nam nulla quam, gravida non, commodo a, sodales sit amet, nisi.

Phasellus ultrices nulla quis nibh. Quisque a lectus. Donec consectetuer ligula vulputate sem tristique cursus. Nam nulla quam, gravida non, commodo a, sodales sit amet, nisi.

Phasellus ultrices nulla quis nibh. Quisque a lectus. Donec consectetuer ligula vulputate sem tristique cursus. Nam nulla quam, gravida non, commodo a, sodales sit amet, nisi.

Phasellus ultrices nulla quis nibh. Quisque a lectus. Donec consectetuer ligula vulputate sem tristique cursus. Nam nulla quam, gravida non, commodo a, sodales sit amet, nisi.

See The Classes

Browse all of my Guitar classes