default_mobilelogo

CZĘŚĆ PUBLIKACJI DOSTĘPNA JEST NA PORTALU Academia.edu

Monografie:

 1. Między Dobrem a Jednością. Związek Dobra i Jedna w filozofii Platona, Starej Akademii i Arystotelesa, Wrocław 2004, ss. 187.
 2. Hēdonē. Koncepcja przyjemności w filozofii Platona, Oficyna Wydawnicza Polskiego Forum Filozoficznego 2016, ss. 270 (czytaj).

Artykuły w czasopismach:

 1. Wincenty Lutosławski (1863–1954) Philosophe, helléniste ou fondateur sous-estime de la stylometrie, „Historiographia Linguistica” 31 (2004), s. 423–447 (wspólnie z: A. Pawłowski).
 2. Aleksander z Afrodysias i jego „Komentarz do MetafizykiArystotelesa, I, 6, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 3
 3. Prawdopodobne opowiadanie z platońskiego „Timajosa” — interpretacja εικος λογος, „Principia, pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej” 41–42 (2005), s. 57–76.
 4. Relatywizacja dobra w filozofii sofistów?, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 14 [54] (2005), s. 7–22.
 5. The Violence and Its Causes in Plato’s Philosophy, „Classica Cracoviensia” 10 (2006), s. 125–137.
 6. Aleksander z Afrodyzji i jego ,,Komentarz do ,,Metafizyki’’ Arystotelesa I 1 (1,1–8,18), „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 4 [39] (2006), s. 79–85.
 7. Koncepcja Dobra (τἀγαθόν) w filozofii przedplatońskiej, „Studia Philosophica Wratislaviensia” I 1 (2006), s. 87–99.
 8. Prawda przekładu,„Prawda a metoda. Cz. II: O prawdzie”, (red.) J. Jaskóła, A. Olejarczyk, Wrocław 2006,
 9. Strabon „Geografia” XVII 1, 36 – przekład i komentarz, „Classica Wratislaviensia” 27 (2007), s. 89–95.
 10. Wiarogodność w filozofii Karneadesa, „Toruński Przegląd Filozoficzny” 7–8 (2007), s. 71–82.
 11. Postawa Sokratesa wobec śmierci w Platońskiej „Obronie Sokratesa”, „Theologica Wratislaviensia” 3 (2008), s. 119–127.
 12. 12.Aleksandra z Afrodyzji ,,Komentarz do ,,Metafizyki'' Arystotelesa I, 2 (8,20–9,20), „Studia Antyczne i Mediewistyczne 6 [41] (2008), s. 43–48.
 13. Galen , „Studia Philosophica Wratislaviensia” IV 4 (2009), s. 119–125.
 14. Aleksandra z Afrodyzji „Komentarz do »Metafizyki« Arystotelesa I 3 (19, 24–33, 5), „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 8 [43] (2010), Warszawa, s. 57–61.
 15. „Tablica Kebesa” jako przykład alegorycznej popularyzacji etyki w starożytności, „Peitho. Examina Antiqua” 1 [1] (2010), s. 83–87.
 16. Axiological Dimension of Time in Plato’s Apology of Socrates, „Peitho. Examina Antiqua” 2 (2011), s. 123–137.
 17. Jana Keplera recenzja Galileuszowego traktatu „Sidereus nuncius”, „Lectiones & Acroases Philosophicae” V 1 (2012), s. 47–50.
 18. The Concept of the Good (Koncepcja Dobra…].
 19. Metoda podziału (diairesis, divisio) w starożytności, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”10 [45] (2012), s. 63–76.
 20. Zaginione pismo Arystotelesa „O filozofii”, „
 21. Cynizm epoki hellenistycznej — Teles, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 11 [46] (2013), s. 23–29.
 22. Wstęp. Recepcja „Fajdrosa” do XVI wieku — zarys, „Lectiones & Acroases Philosophicae” VI 2 (2013), s. 11–27.
 23. Wisdom – Knowledge – Belief. The Problem of Demarcation in Plato’s Phaedo, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, Supplementary Volume, English Edition 2013, s. 11–23 [revised version of the paper: Mądrość —Wiedza — Przekonanie…].
 24. Galena Subfiguratio empirica i filozoficzny spór o charakter medycyny, „Studia Philosophica Wratislaviensia” IX 1 (2014), s. 95–98.
 25. „List do Pompejusza” Dionizjosa z Halikarnasu jako przykład filozofującej retoryki, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 11 [47] (2014), s. 13–18.
 26. Hedonistyczny wątek w platońskim „Fedonie” – Uproszczenie Olimpiodora, „Peitho. Examina antiqua” 1 [5] (2014), s. 199–212.
 27. „Sympozjon” Platona — struktura i zarys recepcji dialogu w starożytności, „Lectiones & Acroases Philosophicae” VII 2 (2014), s. 7–33.
 28. O przyjemności (voluptas) w twórczości Kwintusa Horacjusza Flakkusa, „Wratislaviensia Studia Classica olim Classica Wratislaviensia” IV [XXXV] (2015), s. 219–232.
 29. Cynizm epoki hellenistycznej — Bion z Borysthenes, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 13 [48] (2015), s. 15–19.

Rozdziały w monografiach wieloautorskich:

 1. Felix Beobertag’s Conception of the Platonic Matter. A Contribution to the History of Reception Plato’s Philosophy at the Friedrich-Wilhelms-Universitaet zu Breslau, 2004, „Wratislaviensium Studia Classica. Classics at the Universitas Leopoldina, Friedrich-Wilhelms-Universitaet zu Breslau, Uniwersytet Wrocławski 1702–2002”, Wrocław, s. 25–34.
 2. Próba interpretacji platońskiej koncepcji wzoru (paradeigma) w świetle teorii idei Romana Ingardena, „Kolokwia Platońskie. ΤΙΜΑΙΟΣ”, (red.) A. Olejarczyk, M. Manikowski, Wrocław 2004, s. 171–178.
 3. Kolokwia Platońskie: ΦΙΛΗΒΟΣ. Wstęp, „Kolokwia Platońskie ΦΙΛΗΒΟΣ”, A. Pacewicz (red.), Wrocław 2006, s. 5–15 [przekład angielski: s. 16–26].
 4. Kolokwia Platońskie. ΘΕΑΙΤΕΤΟΣ. Wstęp, „Kolokwia Platońskie ΘΕΑΙΤΕΤΟΣ”, A. Pacewicz (red.), Wrocław 2007, s. 7–17 [przekład angielski: s. 19–29].
 5. Zdrada sokratejskiego ideału w szkołach sokratycznych,„Problem epistemé v antike”, U. Wollner (ed.), Banská Bystrica 2008, s. 56–72. Rozszerzona wersja referatu wygłoszonego na międzynarodowej konferencji Problém epistémé v antike (vzt’ah medzi theóreretiké, praktiké a poietiké).
 6. Proto-henologia w filozofii przedsofistycznej, „Jedno i Jedno-Wiele. Podstawowe problemy ontologiczne”, A. Tomkowska, J. Jaskóła (red.), Wrocław 2009, s. 43–67.
 7. O ewolucyjnym charakterze filozofii Platona,„Itinera Philosophiae. Studia i rozprawy ofiarowane Janinie Gajdzie-Krynickiej”, (red.) A. Pacewicz, A. Olejarczyk, J. Jaskóła, Wrocław 2009, s. 373–390.
 8. Gnothi sauton jako oznaka jedności filozofii według Juliana Apostaty (Mowa VI: Do niewykształconych cyników), „Sokratika: Sebapoznanie a starost o seba”, V. Suvak (ed.), Presov 2009, s. 108–116.
 9. Kolokwia Platońskie. ΓΟΡΓΙΑΣ. Wprowadzenie, „Kolokwia Platońskie ΓΟΡΓΙΑΣ”, A. Pacewicz (red.), Wrocław 2009, s. 7–16.
 10. Przedarystotelesowskie rozważania nad kolorem, „Percepcja. Między estetyką a epistemologią”, (red.) R. Konik, D. Leszczyński, Wrocław 2010, s. 11–31.
 11. Wstęp, Galileo Galilei, Sidereus nuncius, Wrocław 2010, s. 7–22.
 12. Postacie i miejsce logosu w „Peri kriteriou kai hegemonikou” Ptolemeusza, „Postacie i funkcje logosu w filozofii greckiej”, D. Kubok, D. Olesiński (red.), Bielsko-Biała 2011, s. 83–96.
 13. Mądrość —Wiedza — Przekonanie: zagadnienie demarkacji w „Fedonie” Platona, „Poznanie a demarkácia”, U. Wollner, M. Taliga (ed.), Brno 2011, s. 42–61.
 14. O „klasyczności” klasycznej koncepcji wiedzy, [w:] „Wiedza”, D. Leszczyński (red.), Wrocław 2013, s. 9–29.

Przekłady:

 1. Aleksander z Afrodyzji, Komentarz do »Metafizyki« Arystotelesa I 1 (1,1–8,18), „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 4 [39] (2006), s. 87–93 [przekład z języka greckiego wraz z opracowaniem].
 2. Pseudo-Ksenofont, O sposobie rządzenia Ateńczyków, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2 (2007), s. 129–139 [przekład z języka greckiego wraz z opracowaniem].
 3. Galen z Pergamonu, O szkołach dla początkujących, „Studia Philosophica Wratislaviensia” IV 4 (2009), s. 125–138. [przekład z języka greckiego wraz z opracowaniem].
 4. Urlich Wollner, Platoński Sokrates o poezji oraz retoryce w dialogach „Ion” i „Gorgiasz” [w:] Kolokwia Platońskie. ΓΟΡΓΙΑΣ, Wrocław 2009, s. 153–164 [przekład z języka angielskiego].
 5. Tablica Kebesa, „Peitho. Examina Antiqua” 1 (2010), s. 88–109 [przekład z języka greckiego i łacińskiego wraz z opracowaniem].
 6. Galileo Galilei, Sidereus nuncius, Wrocław 2010, ss. 1–86. [z języka łacińskiego wraz ze opracowaniem].
 7. Aleksander z Afrodyzji, Komentarz do »Metafizyki« Arystotelesa I 3 (19, 24–33, 5), „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 8 [43] (2010), ss. 62–73. [przekład z języka greckiego wraz z opracowaniem].
 8. Dirk Cürsgen, „Protagoras”, czyli manowce demokracji: Platoński sprzeciw wobec sofistycznego pojmowania polityki i cnoty w „Protagorasie”, „Lectiones & Acroases Philosophicae” IV 1 (2011), s. 249–265 [przekład z języka niemieckiego].
 9. Jan Kepler, O innych gwiazdach, [w:] Galileusz: nauka, filozofia, D. Leszczyński, A. Pacewicz (red.), „Lectiones & Acroases Philosophicae” V 1 (2012), s. 51–60 [przekład z języka łacińskiego wraz z opracowaniem].
 10. Podziały Arystotelesa, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”10 [45] (2012), s. 77–107 [przekład z języka greckiego wraz z opracowaniem].
 11. Teles Cynik, Fragmenty, „Studia Antyczne i Mediewistyczne”11 [46] (2013), s. 30–56 [przekład z języka greckiego wraz z opracowaniem].
 12. Hermias Aleksandryjczyk, Komentarz do „Fajdrosa” 1–13, „Lectiones & Acroases Philosophicae” VI 2 (2013), s. 209–223 [przekład z języka greckiego].
 13. Thomas A. Szlezák, Czy Platońska krytyka pisma odnosi się również do jego własnych dialogów? Odnośnie nowej interpretacji „Fajdrosa” 278b 8–e 4, „Lectiones & Acroases Philosophicae” VI 2 (2013), s. 141–187 [przekład z języka niemieckiego].
 14. Fluvia di Luise, Wiedza Diotymy i świadomość Sokratesa. Uwagi o młodzieńczym portrecie filozofa, „Lectiones & Acroases Philosophicae” VII 2 (2014), s. 35–60 [przekład z języka włoskiego].
 15. Galen z Pergamonu, Zarys empiryzmu, „Studia Philosophica Wratislaviensia” IX 1 (2014), s. 99–116 [przekład z języka greckiego wraz z opracowaniem].
 16. Dionizjos z Halikarnasu, List do Gnejusza Pompejusza, Studia Antyczne i Mediewistyczne” 11 [47] (2014), s. 19–35 [przekład z języka greckiego wraz z opracowaniem].

Recenzje:

 1. [z:] Z. Danek, Myślę, więc nie wiem. Próba interpretacji platońskiego dialogu „Teajtet” (Łódź 2000), „Eos” (2001).
 2. [z:] D. Kubok, „Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei”, „Roczniki Filozoficzne KUL” 54 [1] (2006), s. 266–275.
 3. [z:] P. Paczkowski, Filozoficzne modele życia w klasycznym antyku (IV w. p.n.e.), „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 5 [40] (2007), s. 273–284.
 4. [z:] Pyrrhonists, Patricians, Platonizers. Hellenistic Philosophy in the Period 155-86 BC (Napoli 2007), „Eos” 96 (2009), s. 170–172
 5. O metafizyce, kulturze i religii, recenzja z: Kwartalnik „Kronos” 2 [6] (2008), „Studia Philosophica Wratislaviensia” IV 1 (2009), s. 173–179.
 6. Interpretacje starożytnej myśli starożytnej, recenzja z: Socratica 2005, L. Rosetti, A. Stavru (cur.), Bari 2008] „Studia Philosophica Wratislaviensia” IV 4 (2009), s. 185–189.
 7. Platon a zło, recenzja z: J. Skrzypek-Faluszczak, Ocalenie od zła w filozofii Platona, „Studia Philosophica Wratislaviensia” VI 1 (2011), s. 181–188.
 8. Myśl sokratyków we współczesnych interpretacjach, recenzja z: Socratica 2008. Studies in Ancient Socratic Literature,
 9. Ahistoryczna wizja Platona i presokratyków?, recenzja z: Artur Rodziewicz, ΙΔΕΑΚΑΙΕΙΔΟΣ. O fundamentach filozofii Platona i presokratyków, „Peitho. Examina antiqua” 1 [3] (2012), ss. 245–253.
 10. Pitagoreizm wypaczony,recenzja z: A. Izdebska, , „Peitho. Examina Antiqua” 1 [4] (2013), s. 263–269.
 11. O Platońskim „Eutyfronie” raz jeszcze, recenzja z: Platon „Eutyfron”, P. Nowak (red.), „Studia Philosophica Wratislaviensia” XI 2 (2016), s. 133–138.

Hasła w słownikach:

 1. [w:] Philosophenlexicon, S. Jordan, B. Mojsisch (hrsg.), Stuttgart 2009 (20132), s. 581–583.

Tomy pod redakcją:

 1. Kolokwia Platońskie. ΦΙΛΗΒΟΣ, Wrocław 2006, ss. 232.
 2. Kolokwia Platońskie. ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ, Wrocław 2007, ss. 236.
 3. Kolokwia Platońskie. ΓΟΡΓΙΑΣ, Wrocław 2009, ss. 236.
 4. Itinera Philosophiae. Studia i rozprawy ofiarowane Janinie Gajdzie-Krynickiej, Wrocław 2009, (wspólnie z: A. Olejarczyk, J. Jaskóła), ss. 578.
 5. Studia Philosophica Wratislaviensia, IV 4 (2009), ss. 209.
 6. Studia Philosophica Wratislaviensia, V 1 (2010), ss. 228.
 7. Lectiones & Acroases Philosophicae IV 1 (2011), ss. 236.
 8. Lectiones & Acroases Philosophicae V 1 (2012), ss. 232 (wspólnie z: Damian Leszczyński).
 9. Studia Philosophica Wratislaviensia, VII 2 (2012), ss. 197.
 10. Studia Philosophica Wratislaviensia, Supplementary Volume, English Edition, współredakcja tomu, Wrocław, ss. 301 (wspólnie z: A. Chmielwski, R. Konik, D. Leszczyński).
 11. Peitho. Examina antiqua, 1 [3] (2012), ss. 271 (wspólnie z: M. Domaradzki).
 12. Studia Philosophica Wratislaviensia, VIII 1 (2013), ss. 208.
 13. Lectiones & Acroases Philosophicae VI 2 (2013), ss. 303.
 14. Studia Philosophica Wratislaviensia, Supplementary Volume, English Edition, Wrocław 2013, ss. 300 (wspólnie z: A. Chmielwski, R. Konik, D. Leszczyński).
 15. Studia Philosophica Wratislaviensia, IX 1 (2014), Wrocław, ss. 165.
 16. Studia Philosophica Wratislaviensia, IX 4 (2014), Wrocław, ss. 187.
 17. Studia Philosophica Wratislaviensia. English Edition, vol. III, Wrocław 2014, ss. 99 (wspólnie z: A. Chmielwski, R. Konik, D. Leszczyński).
 18. Obecność filozofii, Numer Specjalny „Studia Philosophica Wrtislaviensia”, współredakcja tomu, Wrocław 2014, ss. 107 (wspólnie z: A. Chmielwski, R. Konik, D. Leszczyński).
 19. Peitho. Examina antiqua, 1 [5] (2014), Poznań, ss. 361 (wspólnie z: M. Domaradzki).
 20. Lectiones & Acroases Philosophicae VII 2 (2014), Wrocław, ss. 177.
 21. Studia Philosophica Wratislaviensia, X 3, Wrocław 2015, ss. 172.
 22. Peitho. Examina antiqua, 1 [6] (2015), Poznań, ss. 335 (wspólnie z M. Domaradzki).
 23. Studia Philosophica Wratislaviensia, XI 2 (2016), Wrocław, ss. 139.