SCEPTYCYZM

MONOGRAFIE:
JOACHIMOWICZ L., „Sceptycyzm grecki”, Warszawa 1972.
KROKIEWICZ A., „Pirron”, [w:] A. Krokiewicz, „Arystoteles, Pirron, Plotyn”, Warszawa 1974.
KROKIEWICZ A., „Sextus”, Warszawa 1930.
KROKIEWICZ A., „Sceptycyzm grecki. Od Pirrona do Karneadesa”, Warszawa 1964.
KROKIEWICZ A., „Sceptycyzm grecki. Od Filona do Sekstusa”, Warszawa 1966.
ŚWIERCZ P., „O sceptycznej krytyce etycznej części filozofii w świetle pism Sextusa Empiryka”, Kraków 2013.

ARTYKUŁY:
BEDNARCZYK A., „Czy Sekstus Empiryk był empirykiem? Z dziejów związków wzajemnych między medycyną a filozofią w epoce późnego hellenizmu”, „Kwartalnik Historii Nauki” 3–4 (1997), s. 7–30.
DĄMBSKA I., „Niektóre zagadnienia semiotyki stoickiej w świetle traktatu Sekstusa Empiryka »Przeciw Logikom«”, „Studia z Historii Semiotyki” 2 (1973).
DĄMBSKA I., „O sceptykach greckich”, „Filomata” 3 (1931).
DĄMBSKA I., „Sceptyczna krytyka pojęcia czasu u Sekstusa Empiryka”, „Filomata” 215 (1968).
KROKIEWICZ A., „Arkezilaos”, „Kwartalnik Filozoficzny” 6 (1928).
KROKIEWICZ A., „Filon z Larissy i Antjochos z Askalonu”, „Kwartalnik Filozoficzny” 9 (1931).
KROKIEWICZ A., „Karneades”, „Kwartalnik Filozoficzny” 7 (1929).
KROKIEWICZ A., „Pirron z Elidy i Tymon z Fliuntu”, „Kwartalnik Filozoficzny” 5 (1927).
KROKIEWICZ A., „W sprawie polskiego przekładu Sextusa”, „Przegląd Filozoficzny” 37 (1935).
KUBOK D., „Problem antecedencji fallibilizmu w poglądach Karneadesa”, „Analiza i Egzystencja” 41 (2018).
NERCZUK Z., „»Przeciw etykom« Sekstusa Empiryka”, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 1 (2003).
NERCZUK Z., „Parafraza gorgiańskiego traktatu „O niebycie” w wersji Sextusa Empiryka” [w:] „Sapere aude. Księga pamiątkowa ofiarowana dr hab. Marianowi Szarmachowi z okazji 65 rocznicy urodzin”, Toruń 2004.
NERCZUK Z., „Traktat „Przeciw retorom” Sekstusa Empiryka”, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 1 (2006).
NERCZUK M., „Protagoras u Sekstusa Empiryka (PH I 216) a platoński »Teajtet«”, [w:] Α. Pacewicz (red.), „Kolokwia Platońskie. ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ”, Wrocław 2007.
NERCZUK Z., „Sekstus Empiryk — osoba i dzieła”, „Toruński Przegląd Filozoficzny” 7–8 (2007).
OLSZEWSKI M., „O tym, jak Ajnezydemos stał się Heraklitejczykiem”, „Meander” 5–6 (1992).
OSMAŃSKA K., „Problematyka dobra i zła u sceptyków starożytnych, [w:] Z problematyki dobra i zła”, cz. I, Inowrocław–Toruń 1992.
PACEWICZ A., „Wiarogodność/prawdopodobnieństwo w filozofii Karneadesa”, „Toruński Przegląd Filozoficzny” 7–8 (2007).
PIANKO G., „Greckie podróże do piekieł i Tymon z Fleius”, „Meander” 1 (1946).
ŚPIEWAK S., „Sekstus Empiryk o sceptycyzmie Ksenofanesa z Kolofonu”, „Przegląd Filozoficzny” 3 (2020).
ŚWIERCZ P., „Sceptyczna krytyka etycznego aspektu filozofii w świetle pism Sexstusa Empiryka. Część pierwsza. Skeptikoi tropoi i ich użycie w przeciwetycznej argumentacji Sextusa Empiryka”, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 6 [41] 2008.
WESOŁY M., „Filon z Larissy — prekursor werysimilizmu i falibilizmu”, „Toruński Przegląd Filozoficzny” 7–8 (2007).
WILCZEWSKA S., „Funkcja literatury według Eratostenesa z Kyreny a sceptycyzm akademicki”, „Inter Artes” 1 (2014).
WISZNIEWSKI M., „Sextus Empiricus. O sceptycyzmie”, [w:] M. Wiszniewski, „Bacona metoda tłumaczenia natury”, Warszawa 1976.
ZIEMIŃSKA R., „Spójność starożytnego sceptycyzmu”, „Przegląd Filozoficzny” 1 [73] (2010).