STOICYZM

MONOGRAFIE:
BRYLL G., „Badania formalne nad logiką stoicką”, Warszawa 1998.
BUDZANOWSKA D., „Cztery cnoty władcy w »De clementia« Seneki Młodszego”, Warszawa 2012.
CHRISTENSEN J., „Esej o jedności filozofii stoickiej”, tłum. M. Bardel, Warszawa 2004.
DUSZYŃSKA B., „Zasady somatologii stoickiej”, Poznań 1948 (Warszawa 2001)
ELZENBERG H., „Marek Aureliusz. Z historii i psychologii etyki”, Lwów-Warszawa 1922 oraz w: H. Elzenberg „Z historii filozofii”, Kraków 1995).
GRIMAL P., „Seneka”, tłum. J.R. Kaczyński, Warszawa 1994.
JOACHIMOWICZ L., „Seneka”, Warszawa 1977 (20032).
ŁAPIŃSKI K., „Wizerunek mędrca w starszej szkole stoickiej”, Nowa Wieś 2008.
ŁAPIŃSKI K., „Ananeu seauton. »Rozmyślania« Marka Aureliusza w kontekście grecko-rzymskiej praktyki filozoficznej”, Warszawa 2018.
MATES B., „Logika stoików”, tłum. A. Kruk, Warszawa 1971.
STRÓŻYŃSKI M., „Filozofia jako terapia w pismach Marka Aureliusza, Plotyna i Augustyna”, Poznań 2014.
SZYMAŃSKI M., „Dialectica Ciceronis Adama Burskiego. Problemy warsztatu filologicznego renesansowego badacza logiki stoickiej”, Warszawa 1988.
WYSZOMIRSKI S., „Pojęcie ‘arete’ w etyce stoi starszej i średniej”, Toruń 1997.


ARTYKUŁY:
ASMIS E., „Stoicyzm Marka Aureliusza”, [w:] „Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza”, (red.) K. Marulewska, Warszawa 2010.
BABIŃSKI M., „Etyczne aspekty «actio» i «contemplatio» u Seneki Młodszego”, „Vox Patrum” 6 (1986).
BANICKI K., „Stoicka koncepcja wartości a psychopatologia. Czy ideał apatii ma charakter neurotyczny?”, „Diametros” 10 (2006).
BŁASZCZYK I., „Rozważania pedagogiczne Seneki a ideał stoickiego władcy w traktacie »De clementia«”, „Biuletyn Historii Wychowania” 1–2 (1997).
BRYLL G., KOSTRZYCKA Z., „»Tematy« stoickie”, [w:] C. Gorzka, R. Jadczak (red.), „Studia z filozofii i logiki”, Toruń 1997.
BUDZANOWSKA D., „Sprawiedliwość a władca w pismach filozoficznych Seneki”, „Vox Patrum” 38–39 (2000).
BUDZANOWSKA D., „Iustitia — cnota sprawiedliwości w dialogach i listach filozoficznych Seneki Młodszego”, „Studia Bobolanum” 2 (2006).
BUDZANOWSKA D., „Seneka Młodszy o cnocie męstwa — fortitudo, czyli o pokonywaniu strachu i cierpienia”, „Słowo Krzyża. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów” 3 (2009).
BUDZANOWSKA D., „Być roztropnym, czyli przewidywać. Z myśli filozoficznej Seneki Młodszego o cnocie”, „Colloquia Litteraria” 8–9 (2010).
BUDZANOWSKA D., „Temperantia, stoicki »złoty środek« według Seneki Młodszego”, „Symbolae Philologorum Posnaniensium” 21 (2011).
BUDZANOWSKA D., „Seneka Młodszy o bogactwie”, „Kultura – Media – Teologia” 6 (2011).
BUDZANOWSKA D., „O władcy i jego poddanych, czyli »Gorgiasz« 469c według Seneki Młodszego, rzymskiego polityka-filozofa”, „Civitas. Studia z Filozofii Polityki” 13 (2011).
BUDZANOWSKA D., „Z rozważań Seneki o bogu”, „Seminare” 31 (2012).
BUDZOWSKA M., „Rozpiętość czasowa uczuć w ujęciu Seneki”, [w:] J. Czerwińska et al. (red.), „Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych”, Łódź 2009.
COLISH M.L., „Działanie wbrew sumieniu”, [w:] K. Marulewska (red.), „Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza”, Warszawa 2010.
DAMSKI M., „Epiktet o możliwości rozwoju moralnego”, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 1–2 [33] (2012).
DĄMBSKA I., „Aletheia i alethes dialektyce stoickiej”, „Studia z Historii Semiotyki” 1 (1971).
DĄMBSKA I., „Analiza pojęcia oznaki w semiotyce stoickiej”, „Studia z Historii Semiotyki” 1 (1971).
DĄMBSKA I., „Niektóre zagadnienia semiotyki stoickiej w świetle traktatu Sekstusa Empiryka »Przeciw Logikom«”, „Studia z Historii Semiotyki” 2 (1973).
DĄMBSKA I., „Stoicyzm i epikureizm w filozofii życia Horacego”, „Filomata” 5 (1933).
DEMBIŃSKA-SIURY D., „Refleksje nad poglądami Seneki na temat wolności”, „Przegląd Filozoficzny” 1999.
DEMBIŃSKA-SIURY D., „Seneki marzenie o idealnym władcy”, „Studia Filozoficzne” 10 [167] (1979).
DOMAŃSKI J., „»Non discere debemus ista, sed didicisse«. Glossa do »Listu LXXXVIII« Seneki”, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” 34 (1989).
DZIELSKA M., „Idee polityczne Marka Aureliusza”, [w:] K. Marulewska (red.), „Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza”, Warszawa 2010.
GALEWICZ W., „Marek Aureliusz czyli historia nieudanej kuracji: scysje z antykiem”, „Znak” 8 (1997).
GILIBERTI G., „Idea cesarstwa i stoickiego kosmopolis w »Rozmyślaniach« Marka Aureliusza”, [w:] K. Marulewska (red.), „Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza”, Warszawa 2010.
IBEK P., „Stoicyzm: wędrówka idei przez religie”, „Nomos” 34–36 (2001).
JARZĘBIAK J., „Jak możliwa jest wolność? Odpowiedź Chryzypa z Soloi”, „Przegląd Filozoficzny” 14 [2] (54) 2005.
JARZĘBIAK J., „Teodycea Chryzypa”, „Ruch Filozoficzny” 3 (2004).
KAMIŃSKI M., „Poglądy Seneki na temat samobójstwa”, „Edukacja Filozoficzna” 58 (2014).
KAMIŃSKI M., „Poglądy Seneki na temat samobójstwa i ich znaczenie dla współczesnej debaty w zakresie dopuszczalności eutanazji i samobójstwa wspomaganego”, IDEA 26 (2014).
KEMPYS M.J., „Samobójstwo u starożytnych Rzymian na podstawie pism moralnych Lucjusza Anneusza Seneki”, „Polonia Sacra” 12 [23] (2008).
KOSTRZYCKA Z., BRYLL G., „Koniunkcyjno-alternatywne niedowodliwce stoickie”, [w:] J. Perzanowski, A. Pietruszczak, C. Gorzka (red.), „Filozofia/Logika, Filozofia Logiczna 1994. materiały I Polskich Warsztatów Logiczno-Filozoficznych, Szklarska Poręba, 25-29 Kwietnia 1994 roku”, Toruń 1995.
KOSTRZYCKA Z., „Implikacyjno-negacyjne rachunki stoickie”, „Logika” 19 (2000).
KOSTRZYCKA Z., „O modalnościach w logice stoickiej”, „Logika” 19 (2000).
KUCHARCZYK J., „Pojęcie lekton w filozofii stoików”, „Folia Philosophica” 18 (2000).
LAURAND V., „Marek Aureliusz a polityka”, [w:] K. Marulewska (red.), „Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza”, Warszawa 2010.
LEŚNIAK K., „Filodemosa traktat o indukcji”, „Studia Logica” 1955.
LONGOSZ S., „«Seneca saepe noster». Przyczyny popularności Seneki u starożytnych chrześcijan”, „Orbis Antiquus” 1998.
ŁAPIŃSKI K., „Prokope. Rozwój moralny w ujęciu Starszej Stoi”, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 3–4 (2005).
ŁUKA A., „Wartość semantyczna greckich substantywizacji Marka Aureliusza”, „Roczniki Humanistyczne” 48 (2000).
MAJEWSKI M., „Charakterystyka stoickiej logiki formalnej według Bursiusa” [w:] W. Voisé, Z. Skubała-Tokarska, „Z historii polskiej logiki”, Wrocław 1981.
MAŁUNOWICZ L., „Koncepcja beneficium u Seneki Młodszego”, „Eos” 1963.
MAŁUNOWICZ L., „Moralista u boku Nerona. Seneka Młodszy”, „Znak” 55 (1959).
MARCIŃCZAK Ł., „Stoicki mędrzec, czyli apostoł rozumu”, „Colloquia Communia” 2003.
MARULEWSKA K., „Marek Aureliusz — życie podwójne”, [w:] K. Marulewska (red.), „Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza”, Warszawa 2010.
MIECH P., „Namiętności a dobre uczucia. Próba obrony stoickiej koncepcji apatii”, „Etyka” 42 (2009).
NIEDŹWIECKA-OSSOWSKA M., „Zarys aksjologii stoickiej”, „Przegląd Filozoficzny” 1923 [oraz w: „O człowieku, moralności i nauce. Miscellanea”, Warszawa 1983].
POPOWSKI R., „Stoickie podłoże »Obrazów« Filostrata Starszego”, [w:] „Sapere aude. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi dr. hab. Marianowi Szarmachowi z okazji 65 rocznicy urodzin”, I. Mikołajczyk (red.), Toruń 2004.
PĄKCIŃSKA M., „Epikureizm w oczach Seneki”, „Meander” 11–12 (1965).
PICEWICZ J., „Zagadnienie istoty szczęścia i sposobu jego osiągnięcia w traktacie »O życiu szczęśliwym« Seneki Młodszego”, „Teologia i Moralność” 12 (2017).
RIST J., „Religijność Marka Aureliusza a chrześcijaństwo”, [w:] K. Marulewska (red.), „Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza”, Warszawa 2010.
SIMONT J., „Stoicyzm u Sartre’a i Deleuze’a”, tłum. H. Puszko, „Sztuka i Filozofia” 11 (1996).
SIWICKA M., „Stoickie poszukiwanie samego siebie. Epiktet i Marek Aureliusz”, [w:] „Studia Graeco-Latina IV”, red. M. Szarmach i S. Wyszomirski, Toruń 2002.
SIWICKA M., „Starość — szansa czy zagrożenie dla rozwoju moralnego człowieka w ocenie stoików”, „Vox Patrum” 56 (2012).
STANTON G.R., „Kosmopolityczne idee Epikteta i Marka Aureliusza”, [w:] K. Marulewska (red.), „Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza”, Warszawa 2010.
STERTZ S.A., „Marek Aureliusz jako ideał władcy w późnoantycznej myśli greckiej”, [w:] K. Marulewska (red.), „Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza”, Warszawa 2010.
STĘPIEŃ T., „Czy opatrzność dotyczy rzeczy szczegółowych? Uwagi o różnicach pomiędzy chrześcijańskim i stoickim rozumieniem Bożej opatrzności”, [w:] A. Palusińska (red.), „Hellenizm a chrześcijaństwo w późnej starożytności i średniowieczu”, Lublin 2017.
STRZELECKI W., „Stoicki ideał władcy”, „Meander” 11–12 (1965).
STRZELECKI W., „W walce o stoicki ideał władcy”, „Meander” 20 (1965).
SWOBODA A., „Stoicka koncepcja cnoty”, „Symbolae Philologorum Posnaniensium” 12 (1998).
SZCZERBA W., „Kosmiczna koncepcja wiecznego powrotu w filozofii starej Stoi”, „Theologica Wratislaviensia” 2 (2007).
SZRAM M., „Stoicka interpretacja etymologiczna imion i przydomków bogów rzymskich w relacji i ocenie Cycerona”, „Roczniki Teologiczne” 1997.
TUSZYŃSKA K., „Droga do mądrości w ujęciu Seneki”, „Filomata” 303 (1976).
WESOŁOWSKA E., „Seneka o wygnaniu i wygnańcach”, „Studia Graeco-Latina” IV, M. Szarmach, S. Wyszomirski (red.), Toruń 2002.
WESOŁOWSKA E., „Seneka w poszukiwaniu utraconego czasu”, [w:] J. Czerwińska et al. (red.), „Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych”, Łódź 2009.
WESOŁOWSKA E., „Przyjaźń podług Lucjusza Anneusza Seneki. Kilka spostrzeżeń”, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 17 (2010).
WOJCIECHOWSKI M., „Stoickie definicje cnót według Arejosa Didymosa”, „Forum Teologiczne” 4 (2003).
WYSZOMIRSKI S., „Etyka Aristona z Chios. Próba rekonstrukcji”, „Collectanea Classica Thorunensia” 8 (1988).
WYSZOMIRSKI S., „Trzy znaczenia pojęcia »physis« w filozofii stoi starszej”, „Studia Classica et Neolatina” 3 (1998).
WYSZOMIRSKI S., „Pojęcie doskonałości moralnej w »Politei« Zenona z Kition”, „Collectanea Classica Thoruniensia” 12 (1999).
ZIELIŃSKI J., „Źródła filozofii chrześcijańskiej — stoicyzm”, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, „Filozofia” 37 (2000).
ZYGMUNTOWICZ D., „Posejdonios z Apamei — jedność tradycji filozoficznej”, „Studia Antyczne i Mediewistyczne” 1 (2003).